МСФО 9 и ППЗТМТМ

Осигуряване и облагане на лице с двойно гражданство (българско и турско), наето за работа в Белгия
Казус. Българска ИТ компания, обичайно извършваща дейността си в България, желае да наеме специалист, при условията на срочен трудов договор за извършване на определена работа за около два месеца, като предвиждаме, че този срок има възможност да бъде удължен. Работата, за която го наемаме ще изпълнява в Белгия, за сметка и в ползва на работодателя. Лицето притежава двойно гражданство (българско и турско), валидни български документи за самоличност и ЕГН, както и банкова сметка в България. Семейството и роднините му пребивават в Турция. На същото лице, за тази година сме изплащали хонорари по извънтрудово правоотношение.
 
При така описаната ситуация имаме следните въпроси:
 
1. Кое е приложимото осигурително и данъчно законодателство:
-   на държавата, в която работодателят осъществява обичайната си дейност – България;
-   на държавата, в която се извършва работата – Белгия;
-   на държавата, в която лицето притежава жилище, пребивават семейството и роднините му – Турция.
2. Предвид, че е необходимо издаване на формуляр А1, което отнема време, как следва да постъпим ако се забави становището на НАП, а следва да начислим и изплатим възнаграждение на лицето?
3. Какви действия и стъпки следва да предприемем, ако не бъде издаден формуляр А1 и лицето не подлежи на осигуряване на българското законодателство?
4. Какви други специфични условия следва да бъдат спазени от работодателя?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска
Разходи по чл. 234 от КТ за семестриални такси според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО
Казус. Разходите за семестриални такси във висше учебно заведение (технически колеж) на работник на трудов договор в „Бета“ АД данъчно признати ли са? Налице е договор между работника и дружеството за повишаване на професионалната му квалификация съгласно чл. 234 от Кодекса на труда. Дължат ли се осигуровки и данък общ доход върху семестриалните такси? 
 
 
Отговор: Людмила Мермерска, Евгения Попова, Димитър Бойчев
Разходи за незадължителна застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО
Казус. Търговско дружество е направило застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала – 6 човека по списък. Тази застраховка не е задължителна по силата на нормативен акт. Изплатена е еднократна премия за 12 месеца директно на застрахователя. Сумата на застрахователната премия за едно лице е 40 лв. на месец.
 
Във връзка с горното, имаме следните въпроси:
 
 1. Признават ли се за данъчни цели сумите за изплатени застрахователни премии по доброволна застраховка „Трудова злополука“ за разход на фирмата при образуване на финансовия резултат?
 2. Счита ли се за доход от трудови правоотношения на физическото лице (застрахованите работници) изплатените на застрахователя премии по този вид застраховка?
 3. Дължат ли се социални и здравни осигуровки и в какъв размер?
 4. Ако се дължат осигуровки върху изплатените застрахователни премии, същите включват ли се при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия?
 5. Ако са дължими осигуровки и данък върху доходите, към кой момент трябва да се внесат? Коя дата ще бъде водеща – датата за плащане на застрахователната премия или датата на начисляване на този доход по месечно във фиша на работника?
 6. Кой е кодът за вид плащане, ако се внасят осигуровки?
 7. Дължи ли се данък по реда на ЗДДФЛ върху тези суми?
 8. Ако сумите се включат като доход на лицето и лицето напусне преди края на годината за която се отнасят, при издаване на документ от фирмата за годишно изравняване на удържания и внесен данък, тези суми включват ли се?
 
Отговор: Румяна Йорданова, Евгения Попова, Димитър Бойчев
Командироване на съдружник – шофьор по договор със спедиторска компания в ЕС
Казус. Дружество „А“ извършва международен транспорт на товари по сключен договор със спедиторска компания в ЕС. Превозите са изключително в рамките на ЕС. Дружество „А“ няма назначени шофьори – съдружника полага личен труд в представляваното от него дружеството. Договорът със спедиторската фирма е с продължителност повече от 30 дни.
 
 1. Кои разпоредби от КТ са валидни за дейността на дружество „A“, чл. 121 или чл. 121а КТ?
 2. Кои Наредби касаят дейността на дружество „A“ - Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги или Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина?
 3. Документ А1 като самостоятелно заето лице ли следва да се подаде?
 
Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев