Промени в ППЗДДС и ППЗАДС

Някои акценти от европейския дневен ред в областта на труда и социалната политика
 
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
 
От началото на мандата на Европейската комисия под председателството на Жан-Клод Юнкер, тя направи редица законодателни и незаконодателни предложения в областта на труда и социалната политика, които продължават да се обсъждат в работните групи към Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент.
 
Всички те, с изключение на ревизираната Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, която беше приета, са в проект и се разглеждат в подготвителните групи на Съвета и Парламента или са в процес на преговори между Съвета и Парламента (т. нар. „триалози“

Целта на настоящото изложение е да се направи общ преглед на някои от тези предложения, като в изложението по-долу се представят основните им елементи.