Дисциплинарна отговорност

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя (I част)
 
 
Михаил Илиев, доктор по право, експерт в МТСП
 
 
Предмет на настоящия коментар е правната уредба на трудовата дисциплина и дисциплинарната отговорност на работниците и служителите по Кодекса на труда. Поради обема си той е публикуван в три части в три последователни броя на списанието - съответно октомври, ноември и декември 2018 г., като в:
 
-   Част I се изясняват следните въпроси: правна уредба, понятие за трудова дисциплина, дисциплинарна отговорност и нарушението на трудовата дисциплина като предпоставка за нейното реализиране, състави на нарушения на трудовата дисциплина.
 
-   Част II се изясняват видовете дисциплинарни наказания.
 
-   Част III се изяснява дисциплинарното производство и заличаването на дисциплинарните наказания.
 
Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
В ДВ, бр. 77 от 18. 09. 2018 г. беше обнародван Закон за изменение допълнение ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД АПК). С Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на закона са направени промени в редица закони, включително и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), за да се синхронизират с промените направени в АПК.
 
Целта на коментара е да насочи вниманието към промените в ДОПК, тъй като касаят:
 
-   обжалването по съдебен ред на ревизионните актове и
-   обжалването на някои решения на директорите на съответните ТД на НАП.
 
Преглед на новата наредба, свързана с реда за избор на осигуряване, внасянето и разпределянето на задължителните вноски и за обмен на информация
 
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
 
В ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 175 от 20.08. 2018 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, в сила от от 24. 08. 2018 г.
 
Целта на настоящият материал е да се разгледат:
 
- някои основни аспекти от тази подзаконова нормативна уредба, както и
-  режимът относно случаитена избор за промяна на осигуряването, възникнали за периода от 22.05.2018 г. до 24.08.2018 г., когато старата наредба бе отменена, а новата все още не беше влязла в сила.