МСФО 16. Данъчна практика ЗДДС и ЗДДФЛ.

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя (III част)
Михаил Илиев, доктор по право, експерт в МТСП
 
 
Предмет на настоящия коментар е правната уредба на трудовата дисциплина и дисциплинарната отговорност на работниците и служителите по Кодекса на труда. Поради обема си той е публикуван в три части в три последователни броя на списанието - съответно октомври, ноември и декември 2018 г., като в:
 
-   Част I се изясняват следните въпроси: правна уредба, понятие за трудова дисциплина, дисциплинарна отговорност и нарушението на трудовата дисциплина като предпоставка за нейното реализиране, състави на нарушения на трудовата дисциплина.
 
-   Част II се изясняват видовете дисциплинарни наказания.
 
-   Част III се изяснява дисциплинарното производство и заличаването на дисциплинарните наказания.