МСФО 16. Данъчна практика ЗДДС и ЗДДФЛ.

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на корпоративно мероприятие (тиймбилдинг)
Казус: Нашата компания (Фирма „А“) е част от международна група и предстои да направи събитие в България за служителите на всички български фирми от групата. Тези фирми нямат пряка връзка по между си, но са част от международна структура от фирми, които са свързани лица, като крайните компании майка са регистрирани в европейски съюз. В това събитие ще участват служителите на няколко юридически лица, регистрирани в България. Разходите за събитието ще бъдат поети от фирмата (Фирма А), в която работят най-много служители. Участва целият персонал на трудов договор в дружествата, включително и управителите по договори за управление и контрол. Мероприятието се провежда в работни дни.
 
Целта на мероприятието е да се запознаят служителите с новите стратегии и ценности на групата. Модератори и водещи на мероприятието ще бъдат служители от самите фирми, които са били специално обучени за целта в централата по-рано тази година.
 
Мероприятието ще се проведе в страната.
 
По време на мероприятието ще има и активности за сплотяване и опознаване на екипите на всички български фирми (team-building), както и гала вечеря.
 
Обобщение на видовете разходи за мероприятието е следното :
 
-          нощувки и транспорт на служителите,
-          наем на зали в хотел, в които ще се провеждат лекциите и работните срещи,
-          кафе паузи и обеди по време на семинарите,
-          вечери с анимация и забавни програми,
-          team-building активности (спортни игри, танци, други)
 
Бихте ли коментирали от гледна точка на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ данъчното третиране на това мероприятие?
 
 
Отговор: Моника Петрова, Людмила Мермерска
ЗКПО. КСО. Предоставяне на ваучери за храна с изключение на служители в отпуск по болест, неплатен отпуск и майчинство
Казус. Дружество "X" ЕООД осъществява търговия на дребно с хранителни стоки, като предоставя ваучери за храна на служителите си в размер на 60 лв. месечно. На основание чл. 293 от КТ с решение на общото събрание на работниците и служителите е решило да не се предоставят ваучери за храна на служителите, които са в отпуск по болест, неплатен отпуск и майчинство.
 
 1. Какво е данъчното третиране на разходите за ваучери за храна?
 2. Ще бъдат ли признати за социален разход?
 3. Ще се облагат ли с осигуровки и данък?
 
Отговор: Людмила Мермерска, Димитър Бойчев
 
ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Констатиране и на лично ползване на служебен автомобил по време на ревизия
Казус. Дружество, което извършва само освободени доставки, съответно не ползва никакъв данъчен кредит, вкл. за автомобилите, които ползва.
 
Ако по време на ревизия приходните органи приемат, че има лично ползване на част от пробега на автомобилите, то на каква санкция би подлежало дружеството по ЗДДС и респективно по ЗКПО?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, Людмила Мермерска
ЗДДС. ЗКПО. СИДДО. Доставка на машини и оборудване с монтаж от Австрия и Германия
Казус. Имаме сключен договор за доставка на машини и оборудване с монтаж от Австрия и Германия за наш завод във България. Плащанията са договорени 30% аванс срещу банкова гаранция, 30% междинно плащане, 30% плащане при готовност да се доставят машините и срещу гаранция и 10% след окончателния монтаж и въвеждане в експлоатация на машините. Срокът на договора е рамките на 8 месеца от 2018 г. до 2019 г.
 
 1. Може ли при получаването и плащането на всяка фактура да се издава протокол за ВОП по чл. 117 от ЗДДС?
 2. При последната фактура за окончателното плащане да се приспаднат междинните плащания и са начисли протокол по чл. 117 за крайната сума?
 3. Относно издаването на протокол по чл. 117 от ЗДДС за авансовите плащания следва да се уточни, че доставчиците от Австрия и Германия твърдят, че авансовите фактури са само документ за плащане и не пораждат задължение за деклариране на ДДС, това се прави когато реално е доставена машината. Трябва по различен начин да се декларират?
 4. Когато монтажа и въвеждането в експлоатация е договорено отделно, следва ли да се третира като техническа услуга и съгласно СИДДО да се набавят необходимите документи-Certificate of Residence и Декларация за получател на дохода?
 5. Когато в договора е записано „монтаж и инсталиране включено в цената на машините“, следва ли да се изиска да е отделно и съответно да се счита за техническа услуга или да се счита само за доставка на машина?
 
Отговор: Ганка Петрова, Людмила Мермерска
ЗДДС. ЗКПО. СИДДО. Внос на машина с технологичната документация и търговска марка от Русия
Казус. Българско юридическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, внася от Русия машина за производство на сладкарски изделия. Сключва предварителен договор с доставчика за покупка на технологичната документация и тяхната търговска марка за 10 000 евра.
 
Плащането ще бъде извършено на четири транша, като първото плащане е през януари 2018 г., а последното четвърто плащане е през м. декември 2018 г. Фирмата от България придобива технологичната документация и търговската марка след четвъртото окончателно плащане.
 
 1. При така описаната сделка подлежи ли българското юридическо лице на задължителна регистрация по ЗДДС съгласно чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС и кога – януари или декември 2018 г.?
 2. Трябва ли да се удържа данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО?
 
Отговор: Ганка Петрова, Людмила Мермерска
ЗДДС. ЗДДФЛ. СИДДО. Доходи от наем на местно физическо лице от недвижим имот в Германия
Казус: Физическо лице, местно за данъчни цели в България, притежава имот в Германия. Отдава го под наем в Германия.
 
 1. Къде се облага този доход?
 2. Ползва ли се СИДДО?
 3. Дали отдавайки под наем имота в Германия не се формира облагаем оборот по ЗДДС в България или в Германия?

 

 Отговор: Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска
ЗДДС. ЗКПО. Брак на стоки с изтекъл срок на годност
Казус. Българско търговско дружество извършва търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура, внос предимно от Китай. При извършване на инвентаризация са установени залежали стоки с изтекъл срок на годност, а именно: абокати, вакуумни епруветки, хирургически скалпели и дръжки за скалпели, ЕКГ електроди, игли за спринцовки, спринцовки, хирургически остриета, канюли, презервативи, катетър урологичен, тестове за бременност, тестове за наркотици, хирургически ръкавици, медицински лепенки.
 
Срокът на годност е посочен на опаковката на стоките от производителя.
 
 1. Във връзка с прилагането на чл. 80, ал. 2 т. 5 от Закона за данък върху добавената стойност моля да посочите кой нормативен акт регламентира срока на годност на горепочените стоки.
 2. Във връзка с прилагането на чл. 37 от ДОПК какви точно доказателства трябва да се представят за изтеклия срок на годност?
 3. Трябва ли да запазим образци от опаковките?
 4. Какви документи, освен протокола за брак трябва да бъдат изготвени?
 5. При бракуването на стоките необходимо ли е да се покани представител на държавна институция и коя точно, който да се увери в изтеклия срок на годност и да присъства при унищожаването на стоките?
 6. Относно прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 3 на Закона за корпоративното подоходно облагане – по отношение на признати за данъчни цели разходи в обичайните за съответната дейност размери - ще се признае ли за данъчни цели брака поради изтекъл срок на годност на медицинските стоки, при положение че от много артикули трябва да се бракуват всички налични количества (повече от 1000 бройки от артикул)?
   
Търговското дружество през последните 8-9 години не е бракувало никакви стоки и за много от тях на етикетите е видно, че срокът на годност е изтекъл още през 2012 г. – 2013 г.
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова
ЗДДС. Два казуса - третиране при продажба и брак на постройка (автомивка)
Казус. Разгледани са последователно два казуса, свързани с въпроси относно корекция на данъчен кредит по реда на ЗДДС, при продажба и брак на постройка (автомивка).
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт