Данъци 2019

ЗДДФЛ. КСО. Годишно изравняване по чл. 49 от ЗДДФЛ и декларация обр. № 6
Казус. Фирма изплаща заплатите, осигуровките и данък върху личните доходи (ДОД) за м. декември 2018 г. на 28.12.2018 г. Във връзка с годишното изравняване на доходите за 2018 г. до 31.01.2019 г. като основен работодател към 31.12.2018 г. дружеството ще включи по представени документи за:
 
-         данъчни облекчения за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за 2018 г., представени до 31.12.2018г. включително;
-         данъчни облекчения за ТЕЛК;
-         доходи от предходни работодатели през 2018 г., за които сме информирани, но чакаме още служебните бележки;
-         доходи от допълнителни трудови договори, като ние сме основен работодател към 31.12.2018 на служителите - за тях чакаме бележки към края на м. януари 2019 г.
 
Срокът за подаване на Декларация обр. № 1 и № 6 за осигурителни вноски за доходи, отнасящи се м. декекври 2018 г. е до 25.01.2019 г.  Срокът за подаване на Декларация обр. № 6 за данъка за доходи изплатени през м. декември 2018 г. е 25.01.2019 г.
 
Ние като основен работодател към 31.12.2018 г. сме задължени да направим годишно изравняване до 31.01.2019 г.Предвид наличието на данъчни облекчения, както и документи, които чакаме до 30.01.2019 г. за доходи от 2018 г. при други работодатели, как трябва да се отрази годишното изравняване за 2018г. в Декларация обр. № 1 и № 6 - клетка 8.1. Вид плащане – 9, месец, година, дата на изплащане?
 
От друга страна заплатите. осигуровките и ДОД за м. януари 2019 г. ще бъдат изплатени на 31.01.2019 г. Съответно декларация обр. № 1 и декларация обр. № 6 за данък чл. 42 ЗДДФЛ ще бъдат подадени до 25.02.2019 г. за суми, изплатени през м. януари 2019 г.
 
До момента от събраните документи и направените изчисления във връзка с годишното изравняване за 2018 г. се получава резултат, в който годишният размер на данъка е по-нисък от авансово удържания данък през годината (основно заради и след включване на годишните данъчни облекчения за деца по чл. 22в ЗДДФЛ за 2018 г.).
 
Във връзка с описаното и най-вече, че заплатите и осигуровките и ДОД за м. декември 2018 г. са изплатени през м. декември 2018г., правилно ли е годишното изравняване за 2018 г. да стане със заплатите през м. януари 2019 г., които ще бъдат изплатени на 31.01.2019 г., също като срокът за годишно изравняване?
Как е правилно да бъде включено годишното изравняване в декларация обр. № 6 за данъка по чл. 49 от ЗДДФЛ и какво трябва да се посочи в клетките за вид плащане, месец и дата?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД
КТ. КСО. ЗДДФЛ. Назначаване на работник от друга държава – членка или трета страна, който няма да пребивава в България, за маркетингови услуги
Казус. Фирма, занимаваща се с хостинг и web портали, иска да наеме човек за маркетинг услуги, независимо от неговото гражданство, като мястото на работа ще е държавата, в която той пребивава.
 
  1. Какъв договор би могла да сключи с такова лице - трудов или граждански?
  2. Необходимо ли ще е разрешение за работа, ако е одобрено лице от трета страна - САЩ, а ако е от ЕС?
  3. Следва ли да го осигурява и по кое законодателство?
  4. Трябва ли да му удържа ДОД (данък при източника)?

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска
 
ЗДДС. НСС. Третиране покупко-продажба на автомобили от дружество с друга основна дейност
ЗДДС, НСС Казус. Като основна дейност фирма извършва транспорт на стоки. Прилага НСС. Като допълнителна дейност продава автомобили, при покупката на част, от които е ползвала данъчен кредит.
 
1. Може ли да се ползва данъчен кредит за закупените за автомобилите резервни части, гуми и други?
2. Как следва да се осчетоводят резервните части и гуми, както и разходите за данък МПС, застраховки – каско и гражданска отговорност – като част от стойността на автомобила или като текущи разходи?
3. Има ли значение за осчетоводяването, че някои от автомобилите са закупени и не са продадени след повече от 1 година?
 
В последните месеци фирмата е започнала да закупува и автомобили от европейски страни, които ще бъдат продавани от дружеството като ще се използва специалният ред за облагане на маржа на цената по чл. 143 от ЗДДС като дилър на стоки втора употреба.
 
4. Кои от следните разходи във връзка с придобиването на автомобилите следва да се посочат като част от стойността на автомобилите: транспорт, такса за участие в търг, изготвяне на документи за експорт, комисионна за услуга, такса за интернет услуги (част от автомобилите са закупувани чрез интернет търгове), за които фирмата е ползвала ДДС чрез Протокол по чл. 82 от ЗДДС?
5. Следва ли тези разходи да се имат предвид и да се включат в покупната цена при определяне на маржа – данъчната основа по чл. 145 от ЗДДС?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, Христо Досев
ЗДДС. Два казуса за корекция на ДК
Разгледани са два казуса относно корекция на данъчен кредит през м. декември 2018 г., свързани с:
 
-   недвижим имот (офис), за който е ползван пълен данъчен кредит и
-   автомобил, за който не ползвано право на данъчен кредит.
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт