Съдържание (брой 114/2019)

Четете в броя

Съдържание (брой 114/2019)
 
Коментари - нормативни промени

Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

Промените в Закона за защита на личните данни след GDPR – ключови аспекти
д-р Мартин Захариев, адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и
експерт във Фондация „Право и интернет“
 
Дискусионно - декларация за неактивност в НСИ

Задължително ли е подаване на декларация (Приложение № 11) в НСИ на предприятията без дейност?
 
Дискусионно - Наредба № Н-18

Наредба № Н -18. Плащания чрез PayPal и издаване на касов бон
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Какви са санкциите за неиздаване на касова бележка, включително и при плащане чрез нелицензиран доставчик на платежна услуга или чрез нелицензиран пощенски оператор?
Александра Атанасова, адвокат
 
Актуално - определение на СЕС за пренос на валута през граница

Определение на СЕС по преюдинциални запитвания относно контрола на пари в брой, внасяни и изнасяни от Общността
Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

Полезна информация - ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпроси от общ характер относно попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Въпроси относно обхвата на необлагаемите доходи и попълване на Приложение № 13
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Въпроси във връзка с ползване на данъчните облекчения и Приложение № 10
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Въпроси във връзка с Приложение № 1

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (ред по ред) с примери
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Въпроси във връзка с Приложение № 3
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Въпроси във връзка с Приложение № 4
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Въпроси във връзка с Приложение № 5
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Въпроси във връзка с Приложение № 6
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Въпроси във връзка с Приложение № 8
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Казуси

ЗКПО. ЗСч. Счетоводно отчитане на възстановен акциз на дружество – земеделски производител
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Признаване на приход от продажба на стоки при възможност за разваляне на сделката следващата година
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗКПО. ЗСч. Отчитане по реда на НСС на инвестиционен имот, трансформиран в имот държан за продажба
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Третиране на неустойка за липсващи стоки съгласно договор за управление на бензиностанция
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗДДФЛ. КСО. Продажба на движимо имущество от физическо лице
Людмила Мермерска, Димитър Бойчев
 
Въпроси - отговори

ЗДДС. Бракуване на заплатена изцяло повредена стока, която няма да се върне на доставчика
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Отразяване в дневниците на стока закупена от немска и продадена на словашка фирма и в последствие доставена от Германия в Украйна
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Ежемесечна и годишна корекция на ползван данъчен кредит
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране на последваща продажба на ПОС от финансова институция
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Документиране на суми, които ветеринарен лекар получава от ДФ „Земеделие“ за проведени имунизации
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране на данъчен кредит при кражба на лизингован автомобил
Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране на доставка на сграда
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗКПО. Разходи за офис в Австрия, ползван за срещи с клиенти и място за престой
Румяна Йорданова, данъчен експерт

ЗКПО. Отписване на вземане към офшорна компания и данък дивидент
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Облагане доход на музикант с източник Сърбия
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

КСО. Осигуряване при полагане на личен труд в няколко дружества
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Годишно изравняване на здравни осигуровки
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗСч. Изготвяне на ГФО, публичност на ГФО и ГОД
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при ЕТ - нефинансови предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при ЕТ - нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Назад към рубриката