ЗЗЛД. ППЗАДС. ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Актуално - определение на СЕС за пренос на валута през граница


Определение на СЕС по преюдинциални запитвания относно контрола на пари в брой, внасяни и изнасяни от Общността

 
 
Мариянка Вълчанова, началник на сектор в Агенция «Митници», сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“, Териториална дирекция Тракийска
 
 
Представен е коментар относно определение на СЕС от 30. 01. 2019 г. по преюдинциални запитвания (дело С-335/18 и дело С-335/18) относно тълкуване на чл. 4, § 2 и чл. 9, § 1 от Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността.
 
Той е важен за лицата, които пренасят парични средства през границата на страната за или от държава - членка на Европейския съюз, както и за лицата, които пренасят парични средства през границата на страната за или от трета страна.