ЗЗЛД. ППЗАДС. ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Примери: Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при ЕТ - нефинансови предприятия

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при  ЕТ - нефинансови предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при ЕТ - нефинансовите предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при ЕТ - нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне