Промени в ЗМИП. Постоянен обект.

Актуално - постоянен обект, взаимоотношения "клон в ЕС - българско дружество"


„Постоянен обект“ по смисъла на ЗДДС

 
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
 
Целта на материала е изясняването на понятието „постоянен обект“ за целите на правилното прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност.
 
В тази връзка с цел правилното дефиниране на понятието освен разпоредбите на закона са разгледанаи и разпоредбите на Директира 2006/112/ЕО, регламенти и практиката на Съда на Европейския съюз.
 
Разгледани са и няколко често срещани казуса във връзка с определянето на „постоянен обект“ за целите на ЗДДС.

ЗДДС. Посредническа услуга, извършена от клон в ЕС на българско дружество

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, осъществява дейност в Гърция чрез открит клон там. Дейността на клона е изкупуване на земеделска продукция и експортирането й до завода на дружеството в България за последваща преработка. Гръцката данъчна администрация приема, че клонът формира място на стопанска дейност в Гърция, като във връзка с трансферното ценообразуване и облагане с данък печалба на клона му е определена роля на посредник с нисък риск. Клонът е регистриран за целите на ДДС в Гърция.
 
Възнаграждението за посредническата услуга се изчислява като към всички разходи, извършени от клона, се прибави печалба в обичаен за тази дейност размер. На месечна база клонът издава данъчна фактура за стойността на посредническата услуга, предоставяна на българското дружество.
 
Издаденият вътрешен документ (данъчна фактура) за стойността на посредническата услуга как следва да се третира по смисъла на ЗДДС от страна на българското дружество?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Движение на опаковки между клон в ЕС и българско дружество

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество изпраща опаковки за многократна употреба от България към гръцки клон за целите на опаковането на земеделските продукти и съответно тяхното връщане до България.
 
Описаният трансфер между българското дружество и клона следва ли да се отрази като ВОД или ВОП от гледна точка на ЗДДС?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт