Промени в ЗМИП. Постоянен обект.

КТ. ЗДДФЛ. КСО. ЗЗД. Отменена от съда заповед за уволнение поради незаконосъобразност

Казус. Работник. е освободен от работа на 01.06.2018 г. Със съдебно решение от 11.04.2019 г. е отменена заповедта за освобождаване като незаконосъобразна. Дружеството е осъдено да плати на работника обезщетение за периода от 01.06.2018 г. до 11.10.2018 г. в размер на 2227 лв., представляващо трудовото възнаграждение за 4 месеца и 11 дни – времето през което е станал без работа до края на така уговорения изпитателен срок 11.10.2018 г. ведно със законовата лихва върху присъдените суми. В решението на съда е записано само обезщетение, но нe и възстановяване на работа.

 

Възникват следните въпроси:

 

  1. Трябва ли да подадем ново уведомление по чл. 62 от КТ с дата на прекратяване 11.10.2018 г. и по какъв начин?
  2. Трябва ли да удържим данък по реда на ЗДДФЛ или да преведем брутната сума, а лицето след подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ да внесе полагащия се данък?
  3. Подаването на декларация обр. № 1 и обр. № 6 за всеки месец ли е? Може ли тези декларации да бъдат подадени по електронен път?
  4. Какъв е размерът на законовата лихва върху тези обезщетения?

 

Отговор: Михаил Илиев, Даниела Петкова, Димитър Бойчев, Александра Атанасова

ЗДДФЛ. КСО. Осигуряване и облагане на гръцки физически лица за услуги, предоставени в Гърция

Казус. Туроператор, организира пътуване до Гърция на български граждани. Част от пътуването е и сватбено тържество на територията на Гърция. Фризьорските и фотографските услуги ще се извършат от гръцки физически лица. За целта дружеството трябва да сключи граждански договори с тези лица.

 

  1. Какви осигуровки и данъци дължи българското дружество за тези граждански договори, ако гръцките физически лица не са регистрирани като упражняващи свободна професия и съответно ако са регистрирани като упражняващи свободна професия?
  2. Къде се плащат осигуровките и данъка - в България или в Гърция?

 

Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

Спогодба Израел. ЗТМТМ. Осигуряване при дейност на гражданин на Израел в България

Казус. Гражданин на Израел, притежаващ разрешение за продължително пребиваване в България, има предложение да обучава деца на иврит в българско училище в България. Гражданинът на Израел е местно лице за данъчни цели на България, пенсионер (получава пенсия от Израел).

 

  1. Дали е възможно лицето да сключи граждански договор с училището като лектор и при какви условия този договор няма да бъде приравнен към трудов такъв?
  2. Какви осигуровки би трябвало да му се удържат в случай, че сключването на граждански договор за гореописаната дейност е възможно?

 

Отговор: Димитър Бойчев, Михаил Илиев