Промени в ЗМИП. Постоянен обект.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Третиране и документиране на доставки на услуги от лице, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма има подписан договор с френска фирма за извършване на консултантски услуги и изготвяне на документи. Има издадени няколко фактури към френската фирма и при достигане на оборот от 50 000 лв. е входирано заявление за регистрация по ЗДДС. Френската фирма е регистрирана за целите на ДДС. След констатациите на НАП българската фирма е регистрирана по ЗДДС по чл. 97а, с необходимите санкции за това. Какво следва нататък?
 
 1. Правилно ли е разбирането, че при регистрация по чл. 97а лицето няма право нито да начислява ДДС, нито да ползва данъчен кредит?
 2. Във фактурите, които издава, трябва ли да се посочва основанието за неначисляване на ДДС?
 3. Трябва ли да се издават протоколи или това прави само контрагента при самоначисляването?
 4. Има ли още нещо, което съществено касае сделките? И още нещо важно - при сделки в страната как стои въпросът при регистрация по чл. 97а?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Санкции при неизпълнено задължение за регистрация по чл. 97а

ЗДДС. Въпрос. Фирма извършва туристически услуги, като използва платформа за резервация – Booking.com. Фирмата не е регистрирана по ЗДДС, няма достигнат оборот за задължителна регистрация, както не е подала и заявление за регистрация по ЗДДС - по желание на основание чл. 100 от ЗДДС. Първата фактура получава от Booking.com - месец февруари на стойност 1760 лв., м. март - 1800 лв. и м. април - 220 лв. Фирмата не е подала заявление за регистрация на основание чл. 97а от ЗДДС.
 
Фирмата ще подаде заявление за регистрация на основание чл. 100 от ЗДДС - дата 26.05.2019 г. Какви санкции ще ѝ бъдат наложени?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Последваща корекция на ползван данъчен кредит по аванс за покупка на МПС

ЗДДС. Въпрос. Дружество плаща аванс за покупка на лек автомобил на стойност 15 000 лв. с ДДС. Тъй като обемът на документи е голям, авансът е осчетоводен с право на данъчен кредит преди три месеца (фактурата е отразена в дневник покупки за м. февруари 2019 г., без да се обсъди въпросът).
 
Автомобилът вече е пристигнал. Местата са 6+1. Издадена е окончателна фактура със стойност на автомобила - 130 000 лв., аванс – 12 500 лв. и данъчна основа - 117 500 лв. (ДДС – 23500 лв.). Сума за плащане 141 000 лв. с дата м. май 2019 г.
 
Окончателното решение на ръководството е, да се признае право на данъчен кредит при съотношение 50 на 50, защото автомобилът ще се ползва и за лични нужди на управителя.
 
Как е най-правилно в такъв случай да се извърши корекцията на ползвания данъчен кредит в месец май, предвид факта, че авансовата фактура е осчетоводена с пълно право на данъчен кредит?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Изчисляване на коефициент за частичен данъчен кредит и годишна корекция от заложна къща

ЗДДС. Въпрос. Дружество, заложна къща, работи от средата на 2017 г. През м. октомври 2018 г. се регистрира по ЗДДС.
 
Приходите, които формира са единствено от:
 1. такса съхранение - облагаема доставка.
 2. лихви и такса обработка – освободени доставки.
Ползва частичен данъчен кредит за ток, вода, интернет, счетоводни услуги и охрана от м  октомври 2018 г.
 
Въпроси:
 1. За 2019 г. коефициентът за частичен данъчен кредит на база оборотите от календарната 2018 г. ли трябва да се изчисли, като се има в предвид регистрацията по ЗДДС от м. октомври 2018 г. или през 2019 г. да се работи с месечен коефициент?
 2. За 2018 г. в справката декларация за м. декември трябвало ли е да се извърши годишна корекция на данъчния кредит?
 3. Ако заложната къща продаде заложената вещ на трето лице, тя издава касова бележка за продажбата, но ако купувачът поиска документ, с който да осчетоводи покупката на заложената вещ, какъв трябва да е той?
 4. Правилно ли изчислявам коефициента за частичен данъчен кредит? (наприме:
-   такса съхранение: 100 лв. и ДДС 20 лв.
-   лихви и такса обработка: 500 лв.
-   числител 100, знаменател 600. Коефициент - 0,17.
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗКПО. Прекратяване на неперсонифицирано дружество

ЗКПО. Въпрос. Възможните варианти, при които би се прекратило неперсонифицирано дружество (ДЗЗД) са следните:
 
-   първа хипотеза: ДЗЗД последно е имало дейност в 2018 г., подадена е ГДД за 2018 г., внесен е в срок дължимият корпоративен данък за 2018 г. През 2019 г. не е имало дейност. Дружеството ще се заличи на 30.05.2019 г. Въпросите са:
 
 1. След процедурата по заличаване в регистър Булстат, има ли управителят задължение за подаване на някаква информация към НАП, НСИ или други институции, тъй като дружеството не е имало дейност през 2019 г.?
 2. Ако има такива задължения, то какво следва да се подаде и в какъв срок?
-   втора хипотеза: ДЗЗД ще се заличи на 03.06.2019 г., като е имало дейност през 2019 г. Представляващия данъчно задълженото лицесъгласно чл. 161, ал.7 е управителят на ДЗЗД (физическо лице). Въпросите са:
 
 1. Декларацията за 2019 г. трябва да се подаде в 30-дневен срок от датата на заличаването, съгласно чл. 162, ал. 4 ЗКПО и съгласно чл. 163, ал. 1 ЗКПО, като дължимият корпоративен данък да се внесе в същия срок. При положение, че в момента на заличаване на дружеството в регистър Булстат, в НАП се заличава ЕИК му, то по какъв начин трябва да се внесе дължимият корпоративен данък КД за 2019 г. (по БУЛСТАТ на дружеството преди да се подаде декларацията за 2019 г. или след подаването й за 2019 г. по ЕГН на представляващия данъчно задълженото лице, посочен в декларацията на р. 11, част II?
 2. По какъв начин става подаването на декларацията, след като задълженото лице вече не съществува – възможно ли е по пощата?
 3. Следва ли, след подаването на декларацията за 2019 г. към НАП, да се подава някаква информация към НСИ, тъй като дружеството вече не съществува? Ако „да“ - каква и в какъв срок?
 
Отговор: Румяна Йорданова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Продажба на земеделска земя

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице, регистрирано по ЗДДС, продава земеделска земя, която е закупило преди 2 години.
 
Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ?

 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

КСО. Възстановяване на надвнесени осигурителни вноски за лице, упражняващо трудова дейност по трудов и граждански договор

КСО. Въпрос. През м. юни 2018 г. лице работи едновременно на трудов и граждански договор. За извършената услуга по граждански договор лицето се осигурява върху максималния осигурителен доход. По трудов договор получава 1770 лв. и се осигурява върху тази сума за всички осигурителни случаи. Лицето не е самоосигуряващо се лице.

Подава искане за възстановяване на надвнесените лични осигурителни вноски пред НАП – лични осигурителни вноски ДОО – 148.33 лв., съответно УПФ - 38.94 лв. и здравни лични осигурителни вноски - 56.64 лв. 

От НАП получава отговор, че в данъчната осигурителна сметка на данъчно задълженото лице няма надвнесени ДОО, ЗО и ДЗПО за м. юни 2018 г.

Въпроси:
 
 1. Кой трябва да възстанови надвнесените осигурителни вноски ?
 2. По какъв начин могат да бъдат възстановени?
 

КСО. Осигуряване на собственик на ЕТ, полагащ и личен труд като съдружник в ООД

Регламент (ЕО) № 883/2004. Пенсия и осигурителен стаж за лице осигурявано в две или повече държави-членки

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос. В периода 2007 – 2014 г. бивш служител на дадена фирма е осигуряван за всички осигурителни случаи в България. Същото лице се осигурява като самоосигуряващо лице в Австрия за периода от 1980 г. до 30.04.2019 г.
 
Лицето е родено през 1954 г. и му предстои пенсиониране.
 
Въпросите са следните:
 
 1. Зачита ли се осигурителния стаж за периода 2007 – 2014 г. в България при определяне на пенсията в Австрия?
 2. Какви документи следва да предостави българската фирма на лицето за периода 2007 - 2017 г., за да послужат пред Австрийските органи за пенсиониране?
 3. Има ли право на пенсия в България, в случай че осигурителният стаж в България не се зачита в Австрия?
 4. В коя от двете страни ще бъде по-благоприятно за лицето да се пенсионира?
 5. Може ли да получава пенсия и от двете страни?
 

ТЗ. Начисляване на променливо месечно възнаграждение по ДУК

ТЗ. Въпрос. Управител на ООД, осигурен на максимален размер в друга фирма на трудов договор, иска от обслужващата го счетоводна фирма всеки месец да му начислява различно възнаграждение по ДУК, като се съобразява с печалбата за месеца.
 
 1. Възможно ли е и ако да, то на какво основание би могло да му се начислява различно възнаграждение всеки месец?
 2. Какъв документ трябва да представя - протокол от общо събрание или друг документ?
 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП