Промени в ЗМИП. Постоянен обект.

Актуално - ГФО


ЗТРРЮЛНЦ. Обявяване на ГФО в ТР след повече от 7 дни след приемането му

ЗТРРЮЛНЦ. Въпрос. Предстои да подам в търговския регистър ГФО за 2018 г., който е приет от общото събрание на търговското дружество още през м. март 2019 г. Известно ми е, че актовете подлежащи на вписване или на обявяване следва да бъдат подадени за вписване респективно за обявяване в търговския регистър в 7-дневен срок от приемането на съответния акт.
 
Ще наложат ли от Агенцията по вписванията – Търговски регистър санкция за неспазен срок при подаване на ГФО?
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат

Дискусионно: Промените в ЗСч и публикувани вече ГФО на кредитна институция в ТР

ЗСч. Въпрос. Възникна въпрос във връзка с промените, публикувани в ДВ бр. 37 от 07.05.2019 г. и по-точно § 59 и § 60. Ние сме фирма за бързи кредити, регистрирана в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, като водим счетоводството си на база националните счетоводни стандарти и към датата на публикуване на промените вече сме съставили и публикували в търговския регистър годишния си финансов отчет за 2018 г.
 
Как трябва да процедираме след публикуваните промени? Разбираме, че задължително занапред трябва да работим по международните стандарти, но за 2018 г, която вече е приключена, как трябва да постъпим?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор