Съдържание (брой 120/2019)

Коментар - Наредба № Н-18

 

Последните промени в Наредба № Н-18/2006 г.

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Дискусионно - ЗДДС, мита и трансферно ценообразуване

 

ЗДДС. Корекция на цени в съответствие с изисквания за трансферно ценообразуване

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

Решение на СЕС относно корекция на митническа стойност съобразно изисквания за трансферно ценообразуване

 

Дискусионно - финансов лизинг

 

Счетоводни и данъчни аспекти на прекратяването на договор за финансов лизинг на лек автомобил с опция за покупка съгласно НСС

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с и регистриран одитор

 

Актуално - ускорено възстановяване на ДДС

 

Възможности за ускорено възстановяване на ДДС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Данъчна практика – ЗДДС

 

Актуална данъчна практика по прилагането на ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Съдебна практика – ЗКПО

 

Обзор на актуална съдебна практика по  ЗКПО

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Съдебна практика – цесия

 

Обзор на съдебната практика относно договора за цесия

Александра Атанасова, адвокат

 

Цесията и Закона за защита на личните данни

Александра Атанасова, адвокат

 

Казуси - земеделски стопани

 

ЗКПО. Терминът „непреработена растителна продукция“ за целите на преотстъпване на корпоративен данък на земеделски стопани

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Инвестиране в нови сгради като условие за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски стопани

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Деклариране на субсидии от ДФ „Земеделие”, получени от вероизповедание по Програма за развитие на селските райони

Кети Славова, данъчен експерт

 

Казуси

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗТМТМ. Третиране на разходи за наемане служители от държави извън ЕС

Михаил Илиев, Людмила Мермерска

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. СИДДО. Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица, провеждащи обучение в България

Десислава Канева, адвокат и данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. ЗЗД. Третиране на депозит при сключване на договор за наем

Даниела Петкова, Александра Атанасова

 

ЗДДФЛ. СИДДО. Регламент (ЕО) № 883/2004 . Трудов договор с български гражданин за работа на разстояние в страна от ЕС

Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

ТЗ. КТ. Регламент (ЕО) № 883/2004. Полагане на личен труд от собственик на ЕООД като шофьор на товарен автомобил в ЕС

Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

ЗДДС. ЗКПО. Определяне на място на изпълнение на доставка на услуга за Македония и данък при източника

Ганка Петрова, Людмила Мермерска

 

КСО. ЗЗО. КТ. Задължения на работодателя при творчески/служебен отпуск - платен и неплатен

Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

ЗСч. ЗЮЛНЦ. Водене на счетоводство и публикуване на ГФО от клон на чуждестранно ЮЛНЦ

Александра Атанасова, адвокат

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Третиране на карти Мултиспорт, заплащани от служителите

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Условия при Инкотермс и признаване на доставка на стоки за ВОД

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Регистрация по ЗДДС на застрахователен агент

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Корекция на данъчен кредит при продажба на стара сграда и земя

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по чл. 97а

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18. Електронен магазин, работещ наложен платеж чрез куриерска фирма

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗКПО. Относно справка по чл. 140, ал. 6 от ЗКПО

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Коригиране на кода на икономическа дейност при попълване в ГДД по чл. 92 на неточен код

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Доход от наем на недвижим имот при учредено право на ползване

Даниела Петкова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Предплатен наем за следваща година

Даниела Петкова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за застраховки от чуждестранен собственик на ЕООД

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

КСО. Осигуряване на бъдеща майка – работещ съдружник и управител в ООД

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Подаване на декларация образец № 1 и № 6 за лице по граждански договор, осигурено на максимум по ТД

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КТ. Прекратявана на ТД със срок на изпитание на лице в отпуск по болест

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ЗТМТМ. Назначаване на сръбски гражданин на ДУК

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ЗСч. Отчитане на сума по консултантски договор като текущ разход или като ДНМА

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката