Наредба № Н-18. Данъчна и съдебна практика - ЗДДС и ЗКПО.

Казуси - земеделски стопани


ЗКПО. Терминът „непреработена растителна продукция“ за целите на преотстъпване на корпоративен данък на земеделски стопани

 


 

ЗКПО. Въпрос. Дружество регистрирано като земеделски стопанин произвежда био плодове (къпини, малини, боровинки и др). След брането, плодовете се замразяват при съответната температура, след което се почистват, сортират и опаковат. Замразените плодове се съхраняват и транспортират до крайния клиент в хладилни камиони при постоянна температура.

 

За целите на преотстъпване на корпоративният данък при условията на чл. 189б от ЗКПО, замразените и заготвени плодове представляват ли непреработена растителна продукция по смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО?

 

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗКПО. Инвестиране в нови сгради като условие за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски стопани

ЗКПО. Въпрос. Дружество, което извършва дейност, свързана с производство на непреработена растителна продукция, планира да закупи сглобяеми къщи за настаняване на сезонни работници, които ще участват в бране на селскостопанска продукция.

 

 Може ли да се ползва данъчно облекчение, под формата на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, инвестиран в закупените сглобяеми къщи?

 

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗКПО. Деклариране на субсидии от ДФ „Земеделие”, получени от вероизповедание по Програма за развитие на селските райони

ЗКПО. Въпрос. Църковното настоятелство на църква е получило субсидии от Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”. Субсидията се изразява във възстановяване на направени разходи на църковното настоятелство за извършените дейности по реставриране на църкви. Църковното настоятелство не е получавало приходи от наеми и други приходи от реставрираните църкви, както и други приходи.

 

Подлежат ли на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО субсидиите, получени от църквата по посочената мярка?

 

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт