Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ДОПК, ЗЗЛД

Предоставяне на информация в НАП за доходи на физически лица за 2019 г.

 

Евгения Попова, данъчен експерт

 

 

С измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влязоха в сила от 01.01.2019 г. бяха направени съществени промени във връзка с предоставянето на информация от платците на доходи на физически лица. Вече информация ще се предоставя освен с познатата справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, така и с нова справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, с която ще се подава информация за изплатени доходи по трудови правоотношения. 

 

Тези промени реално намират приложение при подаването на информацията през 2020 г. за доходи, придобити от физическите лица през 2019 г.

 

Целта  е да се обърне внимание на предприятията и самоосигуряващите се лица, които предоставят посочената информация, на новите особености, които следва да имат предвид от началото на следващата година.

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - разрешаване на данъчни спорове в Европейския Съюз

(продължение от брой 119)

 


Иван Антонов, данъчен експерт

 

 

През 2017 г. бе приета Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз. Тя е  транспонирана в  Раздел II "а" „Процедура за разрешаване на спорове между държави - членки на Европейския съюз, във връзка със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или други международни договори със сходен характер“ от глава шестнадесета на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Новите разпоредби са  в сила от 13.08.2019 г.

 

В този брой продължава, разглеждането на новия механизъм на разрешаване на данъчни спорове в Европейския Съюз.

Цесията и защита на личните данни

 

Д-р Мартин Захариев, адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и експерт във Фондация „Право и интернет“

 

 

Целта на материала е да се анализира дали с предаване на лични данни на длъжника - физическо лице от цедента на цесионера във връзка със сключен договор за цесия може да  се нарушат изискванията на действащото законодателство за защита на личните данни на физическите лица. Привежда се и съдебна практика.