Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ДОПК, ЗЗЛД

Обзор на актуална съдебна практика по ЗКПО

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

Направен е обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), като акцентът е преди всичко върху решения на ВАС от 2019 г.
 

Съдебна практика по чл. 19 от ДОПК

Александра Атанасова, адвокат

 

Направен е обзор на актуална съдебна практика на Върховен административен съд (ВАС). относно прилагане на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК. Преглед на съдебната практика обхваща решения, постановени от ВАС през 2019 г. като предмет на обжалване са ревизионни актове издадени за данъчни периоди, в които приложими са текстовете на чл. 19 от ДОПК преди промяната им от 2017 г., а именно:

 - ДВ, бр. 63 от 2017г., промяната е в сила от 04.08.2017 г. и

 - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.