Съдържание (122/2019)

Коментари

 

Особености при документирането на изплатените през 2019 г. облагаеми доходи от трудови правоотношения и предоставяне на информация в НАП от работодателите

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Картите „Мултиспорт“ и защитата на личните данни

Д-р Мартин Захариев, адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и експерт във Фондация „Право и интернет“

 

Дискусионно

 

Счетоводни и данъчни аспекти на стимулите по договори за оперативен лизинг в контекста на промените на СС 17 – Лизинг от 2019 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Счетоводно отчитане на  услуга  към лице от ЕС при наличие на самофактуриране

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

 

Съдебна практика

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Съдебна практика по чл. 267 от ЗКПО

Александра Атанасова, адвокат

 

Данъчна практика – ЗКПО

 

Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат

 

Документиране на разходи съгласно чл. 10 от ЗКПО

 

Данъци върху разходите

 

Данъчна практика – ЗДДФЛ

 

Облагаеми доходи, подлежащи на деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

Доходи с източник чужбина и с източник България

 

Авансово облагане по чл. 42, 43 и 44 и облагане с окончателни данъци по чл. 38 от ЗДДФЛ

 

Необлагаеми доходи

 

Данъчни облекчения

 

Наследяване на предприятие на ЕТ и ЗП, прилагащ чл. 29а от ЗДДФЛ

 

Казуси

 

ЗДДС. ЗКПО. Превоз на част от работниците от местоживеенето им месторабота в друго населено място с фирмен бус

Даниела Даракчиева Румяна Йорданова

 

ЗДДС. ЗКПО. КСО. Изграждане на фитнес център за нуждите на служителите

Даниела Даракчиева Румяна Йорданова, Димитър Бойчев

 

КТ. ЗКПО. Организиране на безплатни курсове по английски език за персонала

Михаил Илиев, Людмила Мермерска

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Граждански договор за извършване на услуга в страна от ЕС

Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

ЗДДС. Наредба Н-18. Предоставяне на туристическа услуга чрез платформа

Ганка Петрова, Юлия Калчева

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Период на упражняване на ДК

 

ЗДДС. Корекция ДК при продажба на апартамент по чл. 45, ал. 3 и третиране на задатък

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Корекция при промяна на предназначение на автомобил

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Корекция на ДК при предоставен заем и получени лихви

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Корекция на данъчна основа на доставка от туроператор

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставка на услуга за предоставяне на информация по интернет

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставка на посредническа услуга по интернет

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Услуга, предоставяна по електронен път и регистрация за режима в Съюза

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Регистрация по чл. 97а при договор с дружество, регистрирано по ЗДДС, за управление на профил airbnb.com

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Условия за прилагане на чл. 50 от закона

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Регистрация и документиране при доставка с място на изпълнение извън страната

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Облагаем оборот за регистрация и финансиране по проекти за обучения и заетост

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. ВОП на оборудване за учебно заведение

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Учредяване на право на строеж срещу СМР и задължения по ЗДДС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. ВОП на автомобил по чл. 13, ал. 6 от ЗДДС и посреднически услуги

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставка на стока между фирми от различни държави членки

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Изисквания за тристранна операция

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Изисквания за режим на ВОП

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18 от 2006 г. Търговия на стоки през онлайн платформи за безплатни обяви

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Наредба № Н-18 от 2006 г. Организиране дейността счетоводната къща

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Наредба № Н-18 от 2006 г. Сключен договор с дружество за събиране сумите от клиентите при разносна търговия

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗКПО. Данъчно третиране по ЗКПО на вземанията на дружество (парични средства по банкови сметки) от банка в несъстоятелност

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО.  Данъчното третиране на разходите, направени за нощувки на членовете на семействата на наетите лица

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО.  Данъчното третиране по ЗКПО на клон на чуждестранно лице в България

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Доплащания към граждански договор за покриване на лични разходи

Даниела Петкова, данъчен експерт

 

СИДДО. Облагане в Индия на доходи на българско дружество от източник в Индия и приложение на метод за избягване на двойното данъчно облагане

адв. Десислава Канева, адвокат и данъчен консултант, DK Consulting

 

ДОПК. Отписване по давност на задължения за осигурителни вноски и начислени върху тях лихви

Александра Атанасова, адвокат

 

КСО. Процедура на осигуряване след отпускане на пенсия

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Осигуряване на немски управител, епизодично пребиваващ в България

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КТ. Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал.1 от КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Ограничения за дейностите, които не могат да съвместяват общинските съветници

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ЗОПБ. Плащане в брой над 10 000 лв. по договор за цесия

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗСч. Документиране на разход за рента на земя

Димитър Йорданов, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. Замяна на акумулаторна батерия на електрокар

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката