Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

Обзор на актуална съдебна практика по ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Представен е обзор на актуална съдебна практика на ВАС относно  прилагане на данъчното законодателство, свързано с данъка върху добавената стойност от 2019 г.

Съдебна практика по чл. 267 от ЗКПО

Александра Атанасова, адвокат

 

Представен е обзор на съдебна практика по чл. 267 от Закона за корпоративното подоходно облагане.