Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат

Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайт на НАП за периода м. 10. 2019 – м. 11. 2019 г.

Документиране на разходи съгласно чл. 10 от ЗКПО

Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайт на НАП за периода м. 10. 2019 – м. 11. 2019 г.

Данъци върху разходите

Представен е обзор на разяснения на НАП относно прилагане на трите данъка върху разходите, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 11. 2018 г. – м. 10. 2019 г.