Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 11.02.2020 г.

 


Акцентите са:

 

 

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно задължителния автоматичен обмен на информация в трансгранични данъчни схеми.

 

Коментар относно последните промени в Наредба № Н -18.

 

Числови примери относно трансфер на активи извън страната и облагане с данък пи напускане по реда на глава двадесета от Закона за корпоративното подходно облагане.

 

Числови примери относно попълване на Справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката