Ликвидация на предприятие/заличаване на ЕТ и ваучери за храна

Отговори на НАП относно данъчно третиране на ваучерите за храна


Подбрани са отговори на НАП, публикувани в Система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, във връзка с най-често задавани въпроси при предоставяне на ваучери за храна:

  • Може ли размерът на ваучерите за храна да бъде диференциран (без да превишава максималният месечен размер на наето лице - 60 лв.) в зависимост от заемана длъжност, броят отработени дни или други характиристики, свързани с трудовата активност на наетото лице?
  • Какво е данъчното третиране на ваучерите за храна, предоставени на лица в отпуск по майчинство, отпуск поради временна неработоспособност, неплатен отпуск и др.?
  • Запазва ли се преференциалнот третиране по реда чл. 209 от ЗКПО на ваучерите за храна в размер до 60 лв. месечно на наето лице, в случай, че с цел запазване на работните места дружеството взема решение за намаляване на работното време?
  • Необлагаемите 60 лв. месечно разходи за ваучери за храна на наето лице, конкретно за всеки месец ли се отнасят или са необлагаем разход в годишен аспект в размер на 720 лв.? В тази връзка, ако поради проблеми със заплащането на ваучерите на оператора в един месец (месец юни) са получени ваучери на стойност под 60 лв. (например, 40 лв.), а вследващ (месец юли) над 60 лв. (например, 80 лв., като превишението от 20 лв. се отнася за м. юни ), и съответно сумата за двата месеца  средномесечно не превишава 60 лв., следва ли да се извърши облагане на превишението за месеца, в който е налице превишение над 60 лв. (в случая 20 лв., като превишението от 20 лв. се отнася за м. юни) ?
  • Възможно ли е едновременно на едни и същи лица да се дават ваучери за храна и безплатна храна по реда на Наредба № 11 от 21.12. 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея?
Разяснение на приходните органи относно авансово облагане на съдружници при еднократно изплащане през месец декември на договорените месечни възнаграждения за положен личен труд
Представен е  отговор на приходните органи, публикуван в Система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, във връзка с въпрос относно авансово облагане на съдружници при еднократно изплащане през месец декември на договорените месечни възнаграждения за положен личен труд, както и реда за подаване на данни с декларации обр. № 1 и обр. № 6 за получено възнаграждение за положен личен труд от съдружници в дружеството.