Извънредно положение. ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

(редакционен коментар)

 

В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Законът е в сила от 13.03. 2020 г. (с изключение на отделни мерки с временен характер, които са в сила от 24.03.2020 г.) и се прилагат до отмяна на извънредното положение. Целта на материала е да се систематизират предприетите мерки, свързани с прилагане на данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителнотозаконодателство.

 

Подаване ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и ползване на отстъпка от ЕТ, който има и други доходи

Въпрос. Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец има доходи от извършваната от него дейност, както и доходи по граждански договор и наем. В какви срокове това лице следва да подаде годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и да заплати дължимите от него данъци? Какви са тези срокове ако физическото лице желае да ползва отстъпка за всички видове доходи?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

Част I - Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на този материал е да бъдат примерно очертани накратко някои от възможностите за действие съгласно действащото към момента българско трудово законодателство, които имат работодателите при създалата се извънредна обстановка, включително ако тя е довела до намаляване или увеличаване на обема на работа, без да претендираме за изчерпателност на изложението.

Част II - Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

На 20 март 2020 г. и на 23 март 2020 г. Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г, в сила от 13 март 2020 г., с изключение на отдлени разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“ (Закон за извънредното положение). Целта на материала е да се разгледат специалните мерки в областта на трудовото законодателство, въведени със Закона за извънредното положение, както  измененията и допълненията в Кодекса на труда, въведени със същия закон.

 

Част I - Задължителни осигурителни вноски във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е посочените възможности пред работодателите от гледна точка на трудовото законодателство в обстановката на пандемия от коронавирус  в материала: “Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство“ да бъдат разгледенинякои аспекти на задълженията за осигурителни вноски в действащото законодателство.

Част II - Задължителни осигурителни вноски във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и промените в Наредба № Н-13/2019 г.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да се разгледат промените в осигурителното законодателство, във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица във връзка с мерките за органичаване на епидемията от Коронавирус (COVID-19)

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да се изясни при изпълнение на какви изисквания самоосигуряващите се лица могат да преустановят внасянето на задължителни осигурителни вноски при спиране функционирането на търговски дейности и обекти, породено  от все по-усложняващата обстановка при разпространението на Коронавирус (COVID-19), на територията на Република България.

Неплатен отпуск на лице по ДУК и осигуряване

Казус. Допустимо ли е в договор за управление и контрол (ДУК) да се договори неплатен отпуск за управителя с право на трудов стаж. На сайта на МТСП има отговор, който еднозначно коментира, че ДУК не се регулира от Кодекса на труда (КТ), което е ясно. Но не става ясно допустимо ли е да се договаря неплатен отпуск по ДУК и при подаване на Декларация образец № 1 възможно ли е да възникне проблем.

 

Има ли право управител по договор за управление и контрол, който в същото време е едноличен собственик на капитала да ползва неплатен отпуск по чл. 160 от КТ до 30 дни, които се зачитат за трудов стаж?

 

 

Отговор: Александра Атанасова, Димитър Бойчев

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения и обезщетения във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да даде отговор на въпроса - винаги ли при изплащане по реда на Кодекса на труда на възнаграждения и обезщетения, свързани с отпуски, престой, прекратяване на трудово правоотношение поради създадената извънредна ситуация е налице задължение за данъчно облагане съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Как следва се постъпи от изпълнител по договор в случая на форсмажорни обстоятелства?

Александра Атанасова, адвокат

 

С Решение на Народното събрание на Република България, обнародвано в ДВ. бр. 22 от 13. 03. 2020 г. във връзка с разрастващата се пандемия от Covid -19 в страната на същата дата беше въведено извънредно положение. Налагането на извънредното положение е непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Целта на материала е да се посочи накрато поцедурата, която следва да спази изпълнител по договор, който има затруднения при изпълнението му поради наличието на извънредното положение.