Извънредно положение. ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

ЗДДС. ЗДДФЛ. КСО. Граждански договор с чуждестранно дружество, изпълняван в страната

Казус. През 2019 г. местно физическо лице работи на трудов договор и има допълнителни ангажименти по граждански договор в БългарияЛицето, без регистрация като свободна професия и самоосигуряващо се лице, през 2019 г. е получило доходи от предоставени услуги в IT сектора (по граждански договори) на американска фирмаОт страна на американската фирма е изплатен брутен доход без удръжки за данъци в размер над 50 000 лв.

 

Въпроси:

 

1. С кое приложение от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ лицето трябва да декларира дохода, получен от чужбина?

2. Тъй като лицето няма регистрация като самоосигуряващо се лице, дължи ли осигуровки върху тези доходи?

3. Лицето подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС при положение, че тези доходи надхвърлят 50 000 лв. за дванадесет месечен период?

4. Лицето подлежи ли на санкция за това, че не се е регистрирало като свободна професия, както и по чл. 97а от ЗДДС, преди да предостави услуги на фирма от трета страна?

 

 

Отговор: Людмила Мермерска, Димитър Бойчев, Ганка Петрова

ЗКПО. ЗСч. Отчитане на приходи от рента

Казус. Акционерно дружество купува земеделска земя с цел отдаването й за обработка под договори за рента. Съгласно счетоводните стандарти земеделската земя се признава като инвестиционен имот. Договорите с арендаторите са за период една стопанска година, която започва на 01 октомври на текущата година и завършва на 30 септември на следващата година. Възнаграждението по договорите с обработващите не зависи от реколтата, т.е. приходът е сигурен и може да бъде надеждно измерен.

 

1. Следва ли дружеството да признава пропорционално приходи от рента за период от три месеца през текущата година?

2. Ако дружеството признава тези приходи, те следва ли да бъдат облагани за данъчни цели по реда на ЗКПО?

 

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор