Намаляване и опрощаване на наеми. Отписване на вземане.

Счетоводни и данъчни аспекти на прехвърлянето на вземания

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на материала  да  се разгледа  правната същност на договорите за цесия и факторинг и счетоводато им и данъчно третиране. Материалът е илюстриран с числови  примери, както и е приведена административна и съдебна практика. В този брой се разглежда счетоводато третиране на договорите за цесия и факторинг. Втората част на материала относно данъчното им третиране ще бъде публикувано в следващия брой.