Намаляване и опрощаване на наеми. Отписване на вземане.

Коментар на промените в МСФО 16, влизащи в сила от 01.06.2020 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

На 28.05.2020 г. Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) официално публикува изменение с ограничен обхват на МСФО 16 Лизинг, насочено към предоставяне на практическо облекчение на лизингополучателите във връзка с пандемията от COVID-19. Основната цел на настоящия приложен коментар е да се пречупи абстрактната и твърде лаконична формулировка на новите изисквания на МСФО 16 през призмата на счетоводно-техническата страна на практическото им приложение.

ЗДДС. СС 17. Отсрочени или опростени наемни вноски поради извънредното положение

Казус. Наемодател, регистриран по ЗДДС, извършва услуга по отдаване под наем на помещение. Наемът за текущия месец съгласно условията на договора се дължи в началото на следващия месец. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната обаче наемодателят се съгласява да отсрочи дължимостта на наемите за определен период от време - например наемите за периода от м. април до м. юни 2020 г. стават дължими през м. ноември (заедно с наема за м. октомври).

 

  1. Кога следва да бъдат издадени фактурите за дължимия наем за периода от м. април до м. юни?
  2. Какви биха били последиците от гледна точка на ЗДДС, ако вместо да отсрочи наемните плащания, наемодателят се съгласи да опрости цялостно или частично плащанията за този период (наемодателят е ползват ДК при придобиване на помещението).

 

Отговор: Ганка Петрова, Георги Николов

 

 

 

 

Въздействието на COVID-19 върху данъчните спогодби и международното данъчно облагане

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Секретариатът на ОИСР публикува насоки за ефектите на COVID-19 върху СИДДО, основани на внимателен анализ на действащите правила на международните данъчни спогодби. Целта на материала е да запознае с тези насоки.