Промени в ЗДДС и ППЗАДС

ЗДДС. ЗКПО. Продажби извън България чрез Амазон

Казус. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България,доставя стоки от Китай, които не преминават през България. Директно се изпращат в склад на Амазон в Германия, Великобритания и САЩ. Тези стоки ще се продават от платформата на Амазон. До тяхната продажба стоките ще се съхраняват в складовете на Амазон. Българската фирма ще получава парите от Амазон за извършените продажби и ще плаща комисионно възнаграждение.

 

Въпроси:

 

 1. Необходима ли е предварителна регистрация на българската фирма по ДДС в Германия, Великобритания, САЩ  и ако не, тогава кога ще се наложи тази регистрация? Необходима ли е данъчна регистрация в САЩ?
 2. Получената печалба на тази българската фирма трябва ли да бъде облагана в зависимост от произхода и с корпоративен данък за различните страни?
 3. Как следва да се облагат разпределените дивиденти?

 

Отговор: Моника Петрова, Людмила Мермерска

ЗДДС. ЗКПО. Разходи при командироване на работници в Белгия

Казус. Българска фирма командирова работници на работа в Белгия за повече от 30 работни дни по чл. 121а от КТ, след издадено А1. По сключеното допълнително споразумение всички разходи по пребиваването им в Белгия във връзка с командироването им е за сметка на фирмата. За работниците които командирова, фирмата наема къщи под наем – необзаведени. За да създаде необходимите условия за живот на персонала в Белгия, българската фирма закупува обзавеждане на къщите – кухня , пералня, печка, легла и др. инвентар. Всички активи със стойност над 700 лв са заведени като ДМА , а другите са осчетоводени на разход. 

 

Въпроси:

 

 1. Има ли право фирмата да ползва данъчен кредит за закупения инвентар ,като се има в предвид, че една част от покупките са направени в България и изнесени в Белгия, а други са закупени от Белгия?
 2. Като какви се третират направените разходи – за лично ползване на работниците или като необходимо присъщи разходи за дейността за целите на ЗДДС и ЗКПО?
 3. Фирмата е закупила два леки автомобили (6 плюс 1 места), единствено с цел работниците в Белгия да се придвиждат от местодомуването си до месторабота. За леките автомобили не е ползван данъчен кредит при закупуването им и не се ползва ДДС на горивата. Изразходваното гориво какъв разход е за целите на ЗКПО т.е. необходимо присъщ разход ли е за дейността или е личен разход за работниците? И за персонала в България има осигурен превоз от местоживеене до месторабота със собствен автомобил на дружеството, който се ползва и за служебни цели, но дружеството няма програма за социални разходиНаправен е избор за облагане с данък върху разходите в натура.

 

Отговор: Ганка Петрова, Румяна Йорданова

ЗКПО. ЗСч. Иновация - данъчна амортизируема стойност при ЕС финансиране и категория

Казус. Дружество е получило финансиране по програма на ЕС, разделено условно – 100 единици за ДМА и 300 единици за създаване на иновация (ДНМА). В първите години на изпълнение на проекта придобитите ДМА са на стойност 125 единици, приспаднато е финансиране от 100 единици, и данъчната им амортизируема стойност е изчислена 25 единици и с нея са заведени в ДАПл. Съответно от момента на въвеждане в експлоатация на тези ДМА е начислявана счетоводна и данъчна амортизация, признаван е пропорционален приход от първите 100 единици финансиране, правени са преобразуванията в данъчната декларация за счетоводната амортизация и по чл. 68 ЗКПО. Проблем е определяне на данъчната амортизируема стойност на иновацията. Окончателната й балансовата й стойност, включваща всички разходи по създаването й, при въвеждането й е в експлоатация, е 400 единици, от които 50 единици идват от капитализирани амортизации на ДМА-тата, финансирани от своя страна с първите 100 единици по програмата.

 

Въпроси:

 

 1. Коя е правилната данъчна амортизируема стойност на тази иновация – 400 единици (историческа цена), намалена с 300 единици получено финансиране = 100 единици данъчна амортизируема стойност или тези така изчислени 100 единици трябва да се намалят допълнително и с 50-те единици капитализира амортизация, която идва от ДМА-тата, използвани за създаването й, така че окончателната данъчна амортизационна стойност да бъде изчислена на стойност 50 единици?
 2. За счетоводни цели и съгласно СС 38 т. 3.7 иновацията е с годишна счетоводна амортизационна норма от 20% (5 години). Може ли изискването на т. 3.7 да бъде счетено като ограничен срок на ползване съгласно законово задължение, и за данъчни цели този актив да попадне в категория VI, или е по-правилно да бъде отнесен в данъчна категория VII (всички останали амортизируеми активи), с годишна амортизационна норма от 15%?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. ДУК без възнаграждение със съдружник с ТД в дружеството

Казус. Лице е съдружник в ООД и единствен управител в същото предприятие. Предприятието се занимава със строително-монтажни работи. Лицето е на трудов договор като строителен техник. Лицето има договор за управление и контрол, съгласно който не е уговорено възнаграждение.

 

Въпроси:

 1. Налице ли е отклонение от данъчно облагане по отношение на договора за управление и контрол, при положение че няма уговорено възнаграждение и че лицето се осигурява по трудов договор? Ако да, какви са данъчните последствия за предприятието и за лицето?
 2. Следва ли лицето да се осигурява и като съдружник?
 3. Следва ли да се осигурява като управител, при положение че няма уговорено възнаграждение?

 

Отговор: Людмила Мермерска, Димитър Бойчев

ЗДДС. КСО. Договор на физическо лице с агенция към ЕК

Казус. Физическо лице сключва договор с агенция към Европейската комисия и ще се регистрира като свободна професия, за да издаде фактура. В същото време агенцията няма ДДС номер. Агенцията се счита за институция към ЕК. Физическото лице е и управител в ЕООД, където е собственик. От ЕООД не получава възнаграждение за личен труд.

 

Въпроси:

 

 1. На какво основание по ЗДДС ще бъде издадена фактурата към агенцията към европейската комисия, която няма валиден ДДС номер?
 2. Ако лицето започне да се самоосигурява като свободна професия върху 610 лева месечно, има ли задължение да се самоосигурява и през фирмата, тъй като лимитът за осигуряване е 3000 лева? Трябва ли и през фирмата да внася още осигуровки върху нови 610 лева или е недопустимо да се подава от две места данни за осигуряване с код 12 в декларация образец №1?

 

Отговор: Моника Петрова, Димитър Бойчев