ДОПК. Тристранни операции по чл. 15 от ЗДДС и трансгранични данъчни схеми

ДОПК. Въпрос. Съгласно § 6 от ПЗР на ЗИД ДОПК (обн. ДВ. бр. 102 от 2019 г.) консултантите, съответно данъчно задължените лица по чл. 143я2, в срок до 31.08.  2020 г. подават информация за всяка трансгранична данъчна схема, първата стъпка по прилагането на която е извършена между 25.06.2018 г. и 30.06.2020 г.

 

В тази връзка възникват следните въпроси:

 

  1. Фирми извършващи тристранни операции, съгласно чл. 15 от ЗДДС и разполагащи с доказателства за осъществяването на тези сделки, попадат ли в обхвата на този срок?
  2. Тристранната операция отговаря ли на определението за "трансгранична схема"?

 

Отговор: Иван Антонов, данъчен експерт


Актуално към  01.08.2020 г.

 

Тристранните операции по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са твърде общо понятие и само на базата на това описание не може да се прецени дали представляват или са част от трансгранична данъчна схема.

 

По всяка вероятност тези операции не са „данъчни схеми“ по смисъла на  раздел VII Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“ в глава шестнадесета на Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), но е възможно в определени хипотези да бъдат квалифицирани като такива.

 

Например, данъчната схема по т. 7, ал. 4 на чл. 143я от ДОПК включва плащания между свързани предприятия, които:

 

  • в едната държава се третират като разход, а
  • в другата получателят на плащането не подлежи на данъчно облагане или ползва преференциален данъчен режим.

Следователно, трябва да се преценява случай по случай, а не може да се каже генерално, че определена категория сделки попада/не попада в обхвата на данъчните схеми.

 

(Бел. ред. С § 92, т. 3 на Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта  (обн. ДВ. бр. 69 от 04.08.2020 г.) е направена нова редакция на § 6, ал. 1  от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 102 от 2019 г.) срокът, в който консултантите, съответно данъчно задължените лица по чл. 143я2 подават информация за всяка трансгранична данъчна схема, първата стъпка по прилагането на която е извършена между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г. се удължава от 31.08.2020 г. до 28 февруари 2021 г.)


Виж материала на Иван Антонов: "Оповестяване на трансгранични данъчни схеми - коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс"от февруарския брой на списанието от т.г.

 

 

 

Назад към рубриката