Данъчна ставка 9 на сто

Актуално - трансгранични данъчни схеми


ДОПК. Тристранни операции по чл. 15 от ЗДДС и трансгранични данъчни схеми

ДОПК. Въпрос. Съгласно § 6 от ПЗР на ЗИД ДОПК (обн. ДВ. бр. 102 от 2019 г.) консултантите, съответно данъчно задължените лица по чл. 143я2, в срок до 31.08.  2020 г. подават информация за всяка трансгранична данъчна схема, първата стъпка по прилагането на която е извършена между 25.06.2018 г. и 30.06.2020 г.

 

В тази връзка възникват следните въпроси:

 

  1. Фирми извършващи тристранни операции, съгласно чл. 15 от ЗДДС и разполагащи с доказателства за осъществяването на тези сделки, попадат ли в обхвата на този срок?
  2. Тристранната операция отговаря ли на определението за "трансгранична схема"?

 

Отговор: Иван Антонов, данъчен експерт

ДОПК. Трансферно ценообразуване в група и трансгранични данъчни схеми

ДОПК. Въпрос. Нашето дружество е част от група фирми със сключени стандартни споразумения с фирмата майка от ЕС на база cost plus в съответствие с принципите на трансферно ценообразуване. Това първо е стандартна и второ - установена схема.

 

Явява ли се тази схема, възприета за целите на трансферното ценообразуване, данъчна схема по смисъла на глава 16, раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“ в глава шестнадесета на ДОПК?

 

 

Отговор: Иван Антонов, данъчен експерт