Данъци и счетоводство

Правна същност на домейн имената

Д-р Мартин Захариев, адвокат, Десислава Кръстева, адвокат

 

Целта на материала е да се изясни въпросът за същността на домейн имената, а именно :

 

- как правото регулира това явление,

- как се получава „право върху“ домейн име,

- как може то да бъде защитено в случай на нарушения и редица други.

 


 

 

Третиране по ЗДДС на търговията с домейн имена

Моника Петрова, данъчен експерт

 

От гледна точка на ЗДДС домейн имената се определят като услуга по смисъла на чл. 8 от същия закон, квалифицирана като услуга, извършвана по електронен път по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗДДС.

 

Целта на материала е да се изяснят различни хипотези при данъчното третиране на доставката на тази услуга.

ЗДДФЛ. Продажба на домейн имена

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице обмисля да закупува регистрирани уеб имена на български сайтове, като при търсене на тези имена на сайтове (домейни без съдържание) ще ги препродава.

 

Какво е данъчното третиране – по общия ред на продажба на имущество (чл. 33 от ЗДДФЛ) или доколкото домейн имената по-скоро са движимо имущество, то става въпрос за необлагаем доход по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ?

 

 

Отговор: Людмила Мермерска, Александра Атанасова