Труд и осигуровки

Актуално


Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Анализират се промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, извършени с Постановление на Министрески съвет № 199 от 07 август 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата, което е обнародвано в "Държавен вестник", брой 71 от 11 август 2020 г.

Два актуални казуса относно осигуряване на самоосигуряващо се лице при получаване на пенсия (наследствена/за инвалидност поради общо заболяване) по време или преди започване на дейността

Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

 

Разясняват се два актуални казуса относно осигуряване на самоосигуряващо се лице при получаване на пенсия (наследствена/за инвалидност поради общо заболяване) по време или преди започване на дейността от гледна точка на последните промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 11 август 2020 г.