Труд и осигуровки

Работа чрез интернет платформи като предизвикателството пред трудовото право

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да анализира предизвикателствата пред трудовото право, които поражда работа чрез интернет платформи. Разгледани са насоки, дадени  в европейски директиви, решения на Съда на Европейския съюз (ЕС), както и практиката на различни държави от ЕС.

 

Задължителни осигурителни вноски при работа чрез интернет платформи

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да се потърси отговор на въпроса относно евентуалното възникване на задължения за осигурителни вноски в случаи, при които българското законодателство в сферата на социалната сигурност е приложимо спрямо полагащите труд при работа чрез интернет платформи.