Труд и осигуровки

Относно Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да са направи кратък обзор на Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012, която трябва да бъде транспонирана (въведена) в националните законодателства на държавите членки до 2 февруари 2022 г.

Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Представя се решение по дело С-610/18 от 16 юли 2020 г., интерпретиращо понятието работодател по смисъла на чл. 13(1)(б)(i) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004), т.е. за целите на определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо лица осъществяващи дейност в две или повече държави-членки на Европейския съюз (ЕС), в конкретния случай по-специално относно международните шофьори.

Решение на СЕС по преюдициално запитване на РС Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Представя се решение на Съдът на Европейския съюз по преюдициално запитване на РС Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение, постановено на 25 юни 2020 г.