Данъци и счетоводство

ЗОПБ. Договори за неопределен срок с физически лица

ЗОПБ. Въпрос. ЕООД е сключило два договора за неопределен срок:

 

  1. граждански договор от 01.01.2002 г. с физическо лице за посреднически услуги. Задължение за възложителя е да заплати възнаграждение в размер на 10% върху нетната фактурна стойност за продажба, реализирана със съдействието на изпълнителя. Сумата се изплаща в края на годината след изготвяне на отчет за реализираните продажби, но не по-малко от минималната работна заплата за страната за съответната година. Плащането се извършва в брой с РКО. За 2019 г. платената сума в брой е 8 000 лева. За 6 месеца на 2020 г. са платени еднократно 4 400 лева.
  1. договор за наем на офис. Съсобственици на наетия офис са едноличният собственик на ЕООД и съпругата му. Сключени са договори за наем на недвижим имот от 01.01.2007 г. с всеки от съсобствениците. Договорите са сключени за неопределен срок. Във всеки договор е определен годишен наем в размер на 3000 лева, платим в края на годината. На всеки един от съсобствениците се плаща в края на годината в брой с РКО сумата от 3000 лева. Подава се ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и се заплаща дължимия данък от физическите лица.

 

Въпроси:

 

  1. При описаните казуси нарушава ли се Законът за ограничаване плащанията в брой? Има ли основание НАП да санкционира ЕООД?
  2. И още изготвянето на протокол за извършените продажби в края на годината не може ли да се разглежда като отделно самостоятелно основание за плащане?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат