Труд и осигуровки

КТ. Едностранно установяване на непълно работно време по чл. 138а от КТ и намаляване на възнаграждението

КТ. Въпрос. При едностранно установяване на непълно работно време от работодателя по реда на чл. 138а от Кодекса на труда допустимо ли е намаляването на трудовото възнаграждение на работниците и служителите? Какви възможности за защита има работникът или служителят?

 

Отговор: Ненко Салчев, експерт в МТСП

КТ. Задължение за заплащане на тест за коронавирус от работодател при командироване по НСКСЧ

КТ. Въпрос. Задължен ли е работодателят да плаща тестовете за коронавирус, ако командирова работник или служител в държава, която изисква показването на официален документ за липса на заразяване, преди да допусне лицето на своя територия?

 

Отговор: Ненко Салчев, експерт в МТСП

КТ. Отстраняване от работа на работник с грипоподобни симптоми или отказ от предпазни средства

КТ. Въпрос. Във връзка с настъпването на есенния сезон и продължаващото разпространение на COVID-19, може ли работодателят да отстрани от работа работник или служител, който проявява грипоподобни симптоми или отказва да носи предоставените му лични предпазни средства, на какво основание и какви са правните последици от това?

 

Отговор: Ненко Салчев, експерт в МТСП

Регламент (ЕО) № 883/2004. Здравни осигуровки при работа по ТД в страна от ЕС и ГД в България

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос. Физическо лице - български гражданин от м. септември заминава за Словакия за работа по сключен трудов договор с дружество в Словакия, а междувременно получава и суми по граждански договор, сключен с дружество в България. 

 

Въпроси:

 

  1. Какви действия следва да се предприемат във връзка със здравното осигуряване?
  2. Трябва ли да се предприемат действия за спиране на осигуряването и евентуално какъв е редът при вариант, в който здравни осигуровки да се ползват в България, когато лицето се прибира за известен период?

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Осигуряване по два ТД и като самоосигуряващо се лице при месеци с доход над минималния

КСО. Въпрос. Медицинско лице - лекар работи на трудови договори на две места на по 4 часа основен трудов договор в болница и втори трудов договор в клиника. Освен това има работещо ЕООД с друга дейност, от което не получава възнаграждение, но се осигурява като самоосигуряващо се лице на минималният осигурителен доход (няма наети лица). По основния трудов договор получава месечно брутно трудово възнаграждение от 1000 до 1300 лв., а по втория – от 550 до 630 лв. Към настоящия момент осигурителният доход не е надхвърлял максималния от 3000 лв. месечно, но по втория трудов договор на тримесечие лицето ще получава премии в порядък от 1500 - 2500 лв., с което за всеки трети месец осигурителният доход ще надхвърля максималният от 3000 лв.

 

Въпроси:

 

  1. Как следва да се извършва осигуряването по трудовите договори и самоосигуряването в дружеството за месеците, надхвърлящи максималния осигурителен доход от 3000 лв.?
  2. Ако премиите от втория трудов договор се начисляват месечно и осигуряването общо по трудовите договори надхвърли 3000 лв., следва ли самоосигуряването да се прекрати от ЕООД и как следва да се извърши (дейността в ЕООД продължава)?

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване