Труд и осигуровки

Преглед на съдебната практика относно основанията по чл. 328 от Кодекса на труда за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП  

 

 

В статията е направен преглед на някои основни моменти от практиката на Върховния касационен съд по всяко от основанията за прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие по чл. 328 от Кодекса на труда.  Целта на материала е да подпомогне практическото прилагане на разгледаните в него основания за прекратяване на трудовото правоотношение.


 

Актуална практика на Съда на Европейския съюз относно условията за издаване на удостоверение А1 и неговото действие

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на настоящата първа част от общо две последователни части на материала, е да се разгледат някои постановени неотдавна решения на СЕС относно условията за издаване на удостоверение А1.