Труд и осигуровки

Трудов договор с работодател извън ЕС - международно право, осигуровки, данъци

Казус.  Местно физическо лице за данъчни цели е назначено на работа по трудов договор във филипинска компания със седалище и адрес на управление гр. „Х“ - Филипини. Съгласно филипинското законодателство трудовият договор е и нотариално заверен. Трудовите си задължения изпълнява от територията на България. Работата, която се извършва е със спомагателен характер. Получава ежемесечно трудовото си възнаграждение по банкова сметка в българска банка. Съгласно сключения трудов договор, работодателят не удържа и не внася осигурителни вноски и данък.

 

Въпроси:

 

  1.  Кое е правото правото, приложимо към трудовото правоотношение?
  2. Дължат ли се ежемесечни социални и здравни осигуровки, в какъв размер и следва ли да се подават ежемесечни декларации за същите и по реда на кои законови разпоредби?
  3. Кои разпоредби на КСО и ЗЗО и свързаните с тях подзаконови нормативни актове са приложими в конкретния случай?
  4. Задължено ли е лицето да се регистрира като самоосигуряващо се?
  5. Има ли задължение за годишно изравняване на социални и здравни осигуровки?
  6. Дължи ли се авансов данък по ЗДДФЛ и следва ли да подават декларации за същия? Допустимо ли е данъкът да се декларира и внася само с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?


Отговор: Александър Андреев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

Договор по чл. 78, ал. 1 от ЗФВС с треньор – правоотношение, осигуровки, данъци

Казус. Юридическо лице с нестопанска цел (спортен клуб) е сключило граждански договор с треньор. Треньорът отговаря на изискванията на чл. 78, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а договорът е сключен в писмена форма и съдържа изискванията на чл. 78, ал. 2 от същия закон. С промяната в ЗДДФЛ, считано от 01.01.2020г., правоотношенията между спортен клуб и треньори са приравнени на трудови правоотношения съгласно § 1. т. 26, б.„л” от ДР на закона. 


Въпроси: 

 

  1. Правомерно ли е сключен гражданският договор? 
  2. По кой член от КСО и ЗЗО следва да бъде осигурено лицето?
  3. По кой член от ЗДДФЛ се облага доходът от този граждански договор? 


Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Даниела Петкова