Труд и осигуровки

Предложение на ЕК за нови изменения на Директива 2004/37/ЕО

ЕК предложи нови изменения на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа.