Труд и осигуровки

Европейско законодателство и практика на СЕС


Актуална практика на Съда на Европейския съюз относно условията за издаване на удостоверение А1 и неговото действие

(продължение от брой 135)

 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

В продължение по темата, представяме още няколко постановени през последните години решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) относно удостоверение А1, като настоящата втора част на материала е свързана по-специално с неговото действие.

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватни минимални работни заплати в ЕС

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

На 28 октомври 2020 г. Европейската комисия представи Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз, наричана за краткост по-долу: „Предложението за Директива“. целта на атиала еда запознае с  основни постановки от Директивата.