Труд и осигуровки

КТ. Връчване на заповед за прекратяване на трудово правоотношение

КТ. Въпрос. През м януари 2020 г. на служител е разрешено ползването на три месеца неплатен отпуск (от 01.02.2020г. до 30.04.2020 г.) с цел пътуване в Австралия. До момента служителят не се е върнал, като всеки месец пише имейли, че поради пандемията няма полети, или полетът му е отменен, или че има само първа класа, която не може да си позволи и т.н. Не е изпращал молби за удължаване ползването на неплатен отпуск. Проучване показва, че ако наистина служителят искаше да върне има варианти за това. Междувременно е назначен друг човек, който да изпълнява длъжността.

 

Може ли работодателят да изпрати по имейл (това е начинът на комуникация със служителя) предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на служителя, докато е в неплатен отпуск, на основание невъзможността му да изпълнява задълженията си към дружеството и съответно след изтичане на срока на предизвестието да го освободи от заеманата длъжност?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Задължение за работа на официален празник и възможност за ползване на отпуск

КТ. Въпрос. Служител е назначен по чл. 114 от КТ за работа през определени дни от месеца, а именно всяка събота с продължителност 8 часа. През м. декември работните дни за лицето по договор са 5, 12, 19 и 26.

 

Възможно ли е лицето да ползва платен годишен отпуск на 26 декември, който по принцип е официален празник, но за лицето по договор е работен ден?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КСО. Социални разходи в натура за транспорт от местоживеене до месторабота с личен автомобил

КСО. Въпрос. Работодател предоставя на персонала си социална придобивка в натура - транспорт до месторабота като за целта се използва нает автобусен транспорт от външна фирма, който обслужва персонала по предварително обявени графици и спирки.

Във връзка с разрастващата се епидемия от корона вирус и прогресивно нарастващия брой заболели лица работодателят въвежда множество допълнителни противоепидемични мерки за периода на извънредната епидемиологична обстановка с цел ограничаване броя на заболелите работници и служители, като една от тези мерки е възможността лицата да пътуват до месторабота с личен автомобил като алтернатива на организирания транспорт до месторабота. Работодателят е взел решение да поеме разходите за гориво на лични автомобили като е определил фиксирана сума за отработен ден, еднаква за всички лица. Изчислените суми за месеца се зареждат по карти, издадени от верига бензиностанции, които могат да послужат единствено за зареждане на гориво. Не е налице парично взаимоотношение между работодателя и работника. Фирмата, собственик на бензиностанциите фактурира на работодателя заредените в картите суми за гориво на лицата. Целта на работодателя е да стимулира работниците и служителите да пътуват с личен автомобил като така се минимизират социалните контакти по време на пътуването, както и да компенсира работниците и служителите в натура за зареденото от тях гориво. Зареждането на картите ще се извършва на месечна база след обработка на данните за ползваните през месеца лични автомобили. Тази извънредна мярка е предвидено да трае за неопределен период от време, до значително намаляване на нивата на зараза и ще бъде съобразена с интензитета и нивото на предприетите от държавата противоепидемиологичните мерки.

 

За социалния разход в натура – транспорт до месторабота с личен автомобил се дължи данък върху социалните разходи от работодателя съгласно чл. 210 ал. 2 от ЗКПО. 

 

Дължат ли се социални осигуровки върху този социален разход и в какъв размер, в случай, че се дължат?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Подаване на Окд-5 от собственик на ЕООД при временно преустановяване на дейността поради Ковид

КСО. Въпрос. ЕООД осъществява дейност като питейно заведение и има нает персонал - един работник. Ако работникът излезе в неплатен отпуск за периода, в който съгласно заповед на министъра на здравеопазването обектът не може да работи.

 

Възможно ли е да се подаде прекъсване на дейност в НАП от фирма ЕООД с обр. Окд-5 за този период.

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг

КСО. Осигуряване като самоосигуряващо се лице на собственик, полагащ труд и по ТД

КСО. Въпрос. Собственик на капитала на търговско дружество (ЕООД) е назначен по трудов договор в същото дружество. Дружеството има друго лице, което е управител. По трудовия договор лицето не е осигурено на максималния осигурителен доход.

 

Какви осигуровки са дължими за лицето, собственик на капитала - само по трудовия договор или и допълнително като самоосигуряващо се лице?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Премия за процент продажби, уговорена в ТД, изплатена при болничен по бременност

КСО. Въпрос. Лице, което е наето по трудов договор е в отсъствие болничен поради бременност и раждане. На лицето трябва да се изплати премия. Премията е договорена с трудовия договор на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 НСОРЗ, според който лицето получава процент от всяка продажба, която осъществи и едновременно с това дружеството получи ефективно плащането от клиента и цялата продажба е приключена, т.е. преди да излезе в болничен поради бременност и раждане лицето е осъществило продажба, след няколко месеца дружеството е получило заплащане по тази продажба и стоката е изпратена и сега дружеството трябва да изплати на лицето тази премия.

 

Въпрос:

 

Следва ли да се внесат осигурителни вноски за ДОО и НЗОК във връзка с премията?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Здравни осигуровки при неплатен отпуск по чл. 171, ал. 1 от КТ

ЗЗО. Въпрос. За чия сметка е здравноосигурителната вноска при неплатен отпуск по чл. 171, ал. 1 от Кодекса на труда (неплатен отпуск на учащи се), ако този период се признава осигурителен стаж?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,

Регламент (ЕО) № 883/2004. Командироване на граждани от ЕС, пребиваващи в България, от българско дружество в страна от ЕС

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос. Новорегистрирана фирма иска да изпрати в командировка в Дания за два или повече месеца две лица, които са датски граждани, но пребивават в България. Едното лице е собственик на тази новорегистрирана в България фирма, в която има още един съдружник. Лицето е датски гражданин, но има ЛНЧ, регистрирано е в като собственик на две други фирми, регистрирани по българското законодателство, в които е едноличен собственик. Лицето ще бъде назначено по договор за управление и контрол в новорегистрираната българска фирма. Второто лице, което ще бъде командировано в Дания, ще бъде назначено на трудов договор в новорегистрираната българска фирма. И това  лице е датски гражданин, живеещ със семейството си в България. Притежава удостоверение за продължително пребиваване в Р България, на което има ЛНЧ. Липсва основание за искане за получаване на А1, тъй като дружестото не може да отговори на този етап на изискванията за издаване на А1, за да бъде приложимо българското законодателство по отношение осигуряване на лицата.

 

Въпроси:

 

  1. По време на двумесечната или до 24 месеца командировка лицата трябва ли да бъдат осигурявани по датското законодателство?
  2. На каква база ще се внасят осигуровките?
  3. Как и къде българската фирма ще внася осигуровките?


Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване