Труд и осигуровки

Продължаване на дейност на ЕООД при починал собственик

Казус. Собственик на ЕООД почива в средата на месец декември 2020 г. Дружеството е регистрирано по ДДС и има назначени двама служителя, единият от които е в отпуск за бременност и раждане. Дружеството е преустановило дейността си до приемане нанаследството от двамата наследници, единият от които е непълнолетно лице, което навършва 18 г. през месец април 2021 г.

 

Въпроси:

 

  1. Каква е процедурата за прекратяване на трудовите договори на двамата служители и от коя дата се считат за прекратени?
  2. Каква е процедурата за подаване на осигурителни декларации: кой ги подава и до коя дата следва да се начисляват осигурителни вноски на наетите лица, като се има предвид, че дружеството е преустановило дейността си от деня следващ смъртта на собственика на капитала?
  3. По какъв начин се изпълняват задълженията по ЗДДС за подаване на данъчни декларации (до средата на месец декември дружеството е развивало дейност, от януари до приемане на наследството тоследва да отчита нулеви резултати)?
  4. По какъв начин ще се изпълнят задълженията за подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ и подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, чиито срокове са 28.02.2021 г.?


Отговор: Александра Атанасова, Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Ганка Петрова, Людмила Мермерска