Труд и осигуровки

КТ. Изисквания за масово уволнение

КТ. Въпрос. През месец декември 2020 г. трима работника и служителя в акционерно дружество напускат по собствено желание с едномесечно предизвестие. През месец януари 2021 г. още петнадесет работника и служителя подават молба за напускане и трудовите им договори се прекратяват по взаимно съгласие.

 

Налице ли е масово уволнение?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Изисквания към договор за обучение по чл. 229 от КТ

КТ. Въпрос. С физическо лице е сключен договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от Кодекса на труда (КТ) за обучение в чужбина, който първоначално е бил за срок от 3 години. В периода 2015-2018 г. лицето завършва средно образование в страна от ЕС, като през този период завършва международната образователна програма International Baccalaureate. Това е международна образователна програма за ученици на възраст от 16 до 19 г., предлагаща обучение на високо равнище, което осигурява много добра подготовка за прием в повечето университети. Изучават се 6 предмета в 6 области – 2 езика, математика, експериментални и хуманитарни науки, изкуства (или предмет по избор). След завършване на програмата е сключен анекс към договора по чл. 229 КТ, с който той е продължен за още 3 г. (за периода 2018-2021 г.), през които лицето да завърши висше образование в университет. През периода на обучение са плащани само таксите за обучение и самолетни билети, като от 2019 г. лицето получава стипендия, поради което работодателят не е заплащал семестриална такса. Обучаващият се е дете на собственика на капитала на дружеството, като неговото задължение е да завърши обучението до месец септември 2021 г. и да започне работа в дружеството.

 

Въпрос:

 

За какъв период от време обучаващият се следва да работи в дружеството след завършване на обучението съгласно изискванията на трудовото законодателство и има ли предвиден минимален срок за това?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване собственици/ съдружници в ЕООД/ООД - чуждестранни лица от ЕС

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос. Чуждестранни граждани от страни членки на ЕС са собственици и съдружници на български дружества - ЕООД и ООД. Лицата не извършват дейност на територията на България,  а от  различни държави членки на ЕС. Лицата извършват дейност само от една държава членка, а не от различни държави членки. Лицата не желаят да внасят социални и здравни осигуровки в България като самоосигуряващи се лица или на друго основание, но не са и предоставили сертификати А1. Много от тях отказват да предоставят сертификат А1.  

 

Въпроси:

 

  1. След като лицата извършват дейност само в една държава членка различна от България, задължително ли е предоставянето на сертификат А1, за да се избегне плащането на осигуровки в България?
  2. Ако не е предоставен сертификат А1 и не се внасят осигуровки в България, какви биха били санкциите от страна на данъчната администрация за лицата?
  3. При започване на дейност на дружеството, ако лицето няма задължение да внася осигурителни вноски трябва ли да се подава Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице  Окд 5?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Осигуряване собственици/ съдружници в ЕООД/ООД - чуждестранни лица извън ЕС

КСО. Въпрос. Чуждестранни граждани от страни извън ЕС са собственици и съдружници на български дружества - ЕООД и ООД.  Лицата не извършват дейност на територията на България,  а от  различни държави извън ЕС. Лицата не желаят да внасят осигуровки в България като самоосигуряващи се лица или на друго основание. Лицата са от Македония, Украйна и Канада.

 

Въпроси:

 

  1. Лицата имат ли задължение да внасят социални и здравни осигуровки, след като не живеят и не извършват дейност от територията на България?
  2. Може ли да се избегне внасянето на социални и здравни осигуровки от страна на тези лица и какви документи трябва да предоставят, за да избегнат внасянето?
     

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Осигурителни вноски върху възнаграждение на фрилансър, работещ в Украйна

КСО. Въпрос. Българска фирма предоставя услуги в държава извън Европейския съюз – Украйна. Българската фирма иска да използува услуги на физически лица  - фрилансъри за дейността си в Украйна. Фрилансърите не са лица от България, а от различни държави извън ЕС.

 

Какви осигуровки дължи българското дружество във връзка с тези фрилансъри?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване