Данъци и счетоводство

Подаване на информация за изплатените през 2020 г. доходи на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледа попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като се акцентира върху изясняване на въпроси, които  най-често се задават от данъкоплатците.

Подаване на информация за изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледа попълването на Справката по чл. 73, ал. 6  от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като се акцентира върху отделни аспекти, които се очертаха като проблемни при попълването й миналата година.  

Относно облагане на доходи на починал служител, изплатени на наследниците след датата на смъртта

Казус. Физическо лице, назначено по трудов договор, е починало на 13.11.2020 г. За последния работен месец предприятието е начислило следните суми:

 1. Суми за отработените през месец ноември 2020 г. работни дни и платен отпуск: 1000 лв.
 2. Обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) за неизползван отпуск – 1200 лв.
 3. Обезщетение по чл. 222 ал. 3 при пенсиониране – 6 000 лв.
 4. Общо начислени доходи: 8 200 лв.

Програмата за заплати прави следните удръжки на лицето:

 1. Удръжка за осигурителни вноски в размер общо на 137.80 лв.
 2. Облагаемата данъчна основа е 2062.20 лв. и включва трудовото възнаграждение и обезщетението по чл. 224 от КТ, от които са приспаднати личните осигурителни вноски. Обезщетението по чл. 222 ал. 3 от КТ не е включено в данъчната основа.
 3. Авансовият данък по чл. 42, ал.1 от ЗДДФЛ е в размер на 206.22 лв.

Възнаграждението на починалия служител за м.11.2020 г. е изплатено на наследниците на 29.12.2020 г., на които е разпределена по равно сумата от 7855.98 лв.

 

Въпроси:

 1. Правилно ли е формирана данъчната основа на лицето в размер на 2062.20 лв. лв.?
 2. Авансовият данък, в размер на 206.22 лв., правилно ли е удържан?
 3. Трябва ли възнаграждението, което е изплатено на наследниците на 29.12.2020 г., да се включи в Справката по чл. 73, ал. 6?
 4. Възможна ли е корекция при допусната грешка в данъчното облагане на дохода на лицето, тъй като данъкът е деклариран?

 

Отговор: Даниела Петкова, данъчен експерт