Данъци и счетоводство

Прогнозни разходи на дъщерно дружество през 2020 г. при получаване фактура от майката през септември 2021 г.

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистиран одитор

 

 

Казус: Дружество е част от група, която закупува общо компютърни продукти за всички дъщерни дружества от групата, като разходите с разпределят на база компютрите във всяко от дружествата. По този начин се полза отстъпка за по-големия обем закупени лицензи. Разходите имат два компонента - лицензи за ползване на компютърен продукт, които се разпределят изцяло на база разход и разходи за поддръжка на тези програми, които са с 5 % печалба. Данъчната година на майката е октомври–септември. През септември 2020 г. е получена фактура от майката, в която е посочена сумата за този период, който е фактуриран на дружеството, с допълнителни пояснения към нея как се е получила фактурираната сума по ползвани продукти на база компютри. Въпросът е свързан с разходите за 2020 г., за които ще се получи фактура през септември 2021 г. Например, ако към 31.12.2020 г. дъщерното дружество направинякакъв accrual на приблизителен разход за този вид услуги, това ще помогне ли по някакъв начин да се приеме, че това е коректно осчетоводен разход?Има ли значение каква ще е разликата между този accrual и реално фактурираното; и от това в каква посока ще е разликата (по-голям accrual или по-нисък)? По принцип от майката се получава един файл (екселски файл като комуникация по мейл с цел планиране на разходите за следващите години). На база на този файл може да се изчисли, че прогнозните разходи за октомври–декември 2020 г. ще са 20 000 евро, които дъщерното дружество начислява като разход. Този разход какво е - провизия ли е за счетоводни цели? След това през септември 2021 г. идва следваща фактура, от която се вижда, че разходът за октомври–декември 2020 г. е примерно 18 000 евро (или пък 23 000 евро).

Реално въпросът е какво е коректното счетоводно отчитане, а оттук и данъчно третиране на тези разходи? В момента дъщерното дружество прилага НСС, но ще премине към МСС.

Отчитане по МСФО на непризнат ДК по време на ревизия при предприето съдебно обжалване към 31.12.2020 г.

Казус: В резултат на ревизия през 2020 г. за 2015-2016 г. по ЗКПО и ЗДДС срещу българското дружество се издава ревизионен акт с начет, който е резултат от непризнати разходи и ДДС по фактури от некоректни доставчици Актът към 31.12.2020 се обжалва в съда. Все още няма проведени съдебни заседания по делото.

 

Въпроси:

  1. По какъв начин би следвало да се отразят сумите на начисленото задължение и лихви по ревизионен акт, който се обжалва към 31.12.2020 г., в счетоводните регистри на дружеството, прилагащо МСФО?
  2. Какви оповестявания следва да се направят в ГФО на дружеството? Необходимо ли е да се изиска становище на адвокати, които се занимават с делото, относно вероятността делото да бъде спечелено или загубено?


Отговор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

Счетоводно и данъчно третиране на сделки с авансови плащания в чуждестранна валута

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на материала е да се изяснят въпросите, свързани със счетоводното третиране на получени или предоставени авансови плащания в чуждестранна валута, като се обърне внимание на допусканите в практиката грешки.

Разходи за собствена интернет страница - счетоводни и данъчни аспекти

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

 

Целта на материала е да се изясни въпросът за подходящото счетоводно и данъчно третиране на разходите, които са направени за създаване на собствена интернет страница, тъй като при него много ясно се проявява пълното разкъсване на наложилата се у нас органическа връзка между счетоводното и данъчно отражение на някои стопански операции.

Плащане по предварителен договор за продажба на земя в пълен размер в края на 2020 г. при изповядване на сделката през 2021 г.

Казус: Дружество в края на м. декември 2020 г. сключва договор за продажба на земя, като сделката следва да се изповяда през м. януари 2021 г. Съгласно договора се дължи първоначална авансова вноска от 190 000 лв. до края на м. декември и останалите 800 000 лв. се дължат при окончателното изповядване на сделката. Купувачът превежда цялата сума в края на м. декември. Не е предвидено, че ще има такова постъпление през 2020 г. и авансовите вноски са прогнозирани без нея.

 

Следва ли цялата сума, платена през м. декември 2020 г., да се отчете като приход за 2020 г. или може само като аванс?

 

Дружеството е по НСС.

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

Отчитане на приходи от помощи за подкрепа на заетостта през 2020 г., при получени компенсации през 2021 г.

Казус. Дружество е пряко засегнато от противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19 и вследствие на това е одобрено по ПМС 151/03.07.2020 г. и РМС 429/26.06.2020 г. за периода 01.07.2020-30.09.2020 и 01.10.2020-31.12.2020. Получена е компенсация за месеците 07, 08, 09, и м. 10.2020 г. Сумите  за месец 11 и 12. 2020 г. най-вероятно  ще постъпят  по сметките на дружеството  в м. 01.2021 г. и м. 02.2021 г.

 

Кога трябва да бъде признат приходът от финансиране за м. 11 и м. 12.2020 г. - за 2020 г., когато са извършени разходите или за 2021 г. когато сумата постъпва по банковата сметка на дружеството, т.е. от СС 20 т. 3.2  или т. 3.4 е приложима?

 

Отговор: Доц. д.р Людмила Мермерска, данъчен консултант