Труд и осигуровки

Коментари - промени в нормативни актове


Преглед на промените в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, въведени с ПМС № 9 от 15 януари 2021 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2020 г.)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

На 15.01.2021 г. Министерският съвет прие ПМС № 9 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г.  Целта на материала е да се анализират промените в Наредбата, въвеждащи в националното законодателство основната част от новите изисквания на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.

Промени в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. на министъра на финансите

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала  е да се анализират промените в Наредба № Н-13 от 2019 г.  от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обнародвани в ДВ. бр. 10 от 05.02.2021 г.

Увеличава се броят на дните неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за осигурителен стаж

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

 

Разглежда се промяна, въведена в § 4а, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, обнародвана в ДВ, брой 14 от 17.02. 2021 г.(извънреден), свързана с увеличаване на броя на работните дни неплатен отпуск, които през 2021 г. би следвало да се зачитат за осигурителен стаж.