Труд и осигуровки

Актуално - практика на СЕС и ВКС


Решения на СЕС по жалби на Унгария и Полша срещу Директива (ЕС) 2018/957 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Анализират се решения на съда  на Европейския съюз СЕС  по дело C-620/18 и дело C-626/18,, с които СЕС отхвърли жалбите на Унгария и Полша срещу Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.

Решение на СЕС относно приложимост на Директива 96/71/ЕО и при международния автомобилен транспорт

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

На 1 декември 2020 г. Съдът на Европейския съюз постанови Решение по дело С-815/18, с което потвърди установената практика, че  Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги е приложима към транснационалното предоставяне на услуги в сектора на автомобилния транспорт. Целта ня материала е да се анализира посоченото решение.

Критичен преглед на ТР № 4/2017 от 01.02.2021 г. на ВКС относно прекратяването на трудовото правоотношение от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, 6 и 11 КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

На 1 февруари 2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд постанови дългоочакваното Тълкувателно решение № 4/2017, с което даде някои насоки за тълкуването и прилагането на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, предвидени в чл. 328, ал. 1, т. 5, 6 и 11 от Кодекса на труда. Целта на материала е да се анализира посоченото решение.