Труд и осигуровки

Актуално - помощи на медицински специалисти


КСО. ЗДДФЛ. Помощи на личните лекари - Covid-19

Казус. През м. декември 2020 г. личните лекари получиха месечна помощ Covid-19 в размер на 2000 лв (2 х 1000 лв за месеци ноември и декември) и 12.2020 г.) от НЗОК като компенсация за работа при неблагоприятни условия. Помощта е съгласно „Методиката за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, приета със съвместен протокол между Надзорния съвет на НЗОК и УС на БЛС № РД-НС-05-9 от 26.11.2020 г. и обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 101 от 27.11.2020.

 

Въпроси  относно данъчно-осигурителното третиране на получените от личните лекари средства. 

 

  1. Предвид факта, че средствата не са от трудова дейност, то същите включват ли се в осигурителния доход на лекаря -  самоосигуряващо се лие (ЕТ)  при годишното изравняване на дохода за 2020 г.?
  2. Могат ли средствата да бъдат третирани като целева помощ, като за същата не се дължат осигуровки, а се отразява само като приход в ЕТ?
  3. За нает персонал (медицински сестри) личните лекари са получили по 360 лв. на месец на заето лице. Как следва да се третират получените средства за наетия персонал - брутен облагаем доход или компенсация /обезщетение и съответно по какъв ред се облагат ?
     

Отговор: Димитър Бойчев, Евгения Попова