Труд и осигуровки

Въпроси - отговори


КСО. Особености при осигуряване без трудово правоотношение и подаване на Декларация обр. № 1

КСО. Въпрос. Търговско дружество е наело лице за извършване на консултантска услуга, като е сключен договор за работа без трудово правоотношение с продължителност от 19 до 31 януари 2021 г. и възнаграждение 1000 лв. При изплащане на възнаграждението по договора се установява, че лицето е било в трудово правоотношение, което е прекратено, считано от 19 януари и за периода 1 до 18 януари е осигурено на това основание върху осигурителен доход, равен по размер с максималния месечен размер на осигурителния доход за 2021 г. – 3000 лв. Лицето не е пенсионер, не е самоосигуряващо се лице и след прекратяване на трудовото правоотношение не е извършвало друга трудова дейност през месец януари, освен работата без трудово правоотношение с търговското дружество, т.е. не е осигурявано на друго основание.

 

Въпрос:

 

Има ли задължение търговското дружество да внесе задължителни осигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение за работата без трудово правоотношение? Ако няма, може ли да се приложи чл. 4, ал. 9, т. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) и да не се подаванат данни с декларация обр. № 1 за лицето?

 

Отговор: Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

КСО. Декларация обр. № 1 от СОЛ при осигуряване на максимален осигурителен доход по ТД

КСО. Въпрос. Самоосигуряващо се лице (вкл. осигурявано и за общо заболяване и майчинство) се осигурява на максималния осигурителен доход по трудов договор.

 

Необходимо ли е да подава месечно Декларация обр. № 1?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Декларация образец № 1 при максимален осигурителен доход и наследствена пенсия

330. Въпрос. Самоосигуряващо се лице свободна професия получава наследствена пенсия от починал съпруг в размер на 200 лева. Върху пенсията за сметка на бюджета се внася осигурителна вноска за здравно осигуряване. Лицето внася вноски за ДОО върху осигурителен доход в размер на 3000 лева. Би следвало осигурителният доход за здравно осигуряване да бъде в размер на 2800 лева. При тези размери на осигурителния доход за ДОО и ЗО декларация обр. 1 не се приема от системата на НАП.

 

Как бихте  коментирали този казус?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Осигуряване на руски гражданин, пенсионер - собственик на ЕООД в България

ЗЗО. Въпрос. Гражданин на Руската Федерация - пенсионер е едноличен собственик на на капитала (ЕСК) на българско дружество. От 01.06.2020 г. лицето получава статут на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република Бългаия. Дружеството извършва дейност в България от 2010 г. и няма наети лица. Фирмата притежава ваканционни имоти в хотелски туристически комлекс, които се отдават под наем чрез хотелиери. Фактурата за наем на имоти се издава веднъж годишно, като през същия месец се получават фактури за поддръжка на имотите и се осъществяват разплащанията.

 

  1. Има ли задължение ЕСК да внася социални и здравни осигуровки, ако има сключен ДУК без възнаграждение с дружеството?
  2. Ако ЕСК има/няма сключен ДУК е ли необходимо да внася здравни осигуровки ? Необходимо ли е за целта да се подава ОКд-5 с дата 01.06 - 07.06.2020 г. след като дружеството е осъществявало дейност и преди тези дати?
  3. В случай, че описаната дейност с получаване, издаване на фактури и разплащанията на задължения се осъществява изключително в едномесечен период (януари) всяка година, законосъобразно ли е да да се внася здравно осигуряване (с основание саоосигуряващо се лице) само за един месец? Необходимо ли е да се подава ОКд-5 за започване и спиране на дейността в началото и края на този месец?


Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване