Труд и осигуровки

Полезна информация


Годишно изравняване на осигурителния доход за 2020 г. на самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Начинът, по който се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2020 г. в сравнение с предходната година, като цяло не се променя . Предвид това, целта на настоящия материал е по-скоро да припомни и където е необходимо да акцентира върху специфичните особености при попълване на Таблица 1 и Таблица 2, в т.ч. чрез редица примери.

КСО. ЗДДФЛ. Осигуряване и облагане на собственик на ЕООД, получил възнаграждение за 2020 г. като годишен бонус м. декември

Казус. Собственик на ЕООД се осигурява ежемесечно авансово като самоосигурващо се лице. Начислява и плаща осигуровки на стойност - 563.40 лв. месечно (1800 х 31.3% =563.40 лв.). Месечно се подава декларация обр. 1 с код 12. Към 30.12.2020 г. собственикът решава да си изплати възнаграждение за личен труд (бонус) на стойност 10 000 лв.

 

Въпроси:

 

  1. Има ли право собственикът да вземе решение да си изплати възнаграждение за личен труд (бонус) в края на годината?
  2. Какви декларации се подават относно осигурителните вноски в м. декември и м. януари?
  3. Как се изчислява данъкът по реда на ЗДДФЛ -  приспадат ли се всички осигурителни вноски, направени през годината преди начисляване на данъка?
  4. Как се подават данните за получения доход от личен труд в справката  по чл. 73, ал. 6 или лицето декларира дохода в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ?

Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

КСО. Корекции при внесени осигуровки при получен годишен бонус по ТД през м. февруари 2021 г.

КСО. Въпрос. През 2020 г. лице работи на следните основания при следните месечни възнаграждения: 

  1. Основен трудов договор - 1800 лв.;
  2. Втори трудов договор - 1000 лв.;
  3. Упражняване на дейност като самосигуряващо се лице  - 650 лв. (случва се и липсва това основание, а да има други основавания за осигуряване, като граждански договор или ДУК).

През годината като самосигуряващо се лице са внасяни осигуровки до 200 лв.,  защото се надвишава максималния осигурителен доход.  През м. февруари 2021 г. лицето получава по основен трудов договор 30000 годишен бонус. При описаната ситуация този доход от 30000 лв. по  основния трудов договор се разпределя на годишна база за периода м. 01 – м. 12. 2020 г. и се довнасят осигуровки на база месечна разлика  от 1200 лв. (3000 лв. – 1800 лв. ). При тази ситуация при втория трудов договор и при самоосигурващо се лице са налице надвнесени осигуровки.

 

  1. Какво трябва да се направи, за да се отразят коректно осигуровките?
  2. Допустимо ли е основният работодател да събере информация за останалите осигурителни доходи и да направи уравняването?
  3. Трябва ли работодателят по втория трудов договор да направи корекция за цялата година, респ. и самосигуряващото се лице?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване