Данъци и счетоводство

Промяна в условията на получени заеми – счетоводни аспекти

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Глобалната пандемия от COVID-19 доведе до преразглеждане на условията на договорите на заеми не само от страна на банките, но и от страна на нефинансови институции. От гледна точка на заемополучателя счетоводното третиране на изменението на условията по получените заеми при прилагане на МСС представлява един доста сложен процес. Целта на материала е да се изяснят възможните подходи в МСС при отчитане на  промяна в условията на получени заеми, както и да се предложат насоки при прилагане на НСС. 

ЗСч. ЗКПО. ЗДДС. Замяна на несходни активи

Казус: С нотариален акт за замяна дружество А прехвърля на дружество Б урегулиран поземлен имот А („скъп имот“) с цена на придобиване в размер на 400 хил. лв. и пазарна цена в размер на 500 хил. лв., като в замяна получава друг урегулиран поземлен имот Б („евтин имот“) с цена на придобиване 150 хил. лв. и пазарна цена от 200 хил. лв.  Двете дружества са регистрирани по ЗДДС и са свързани лица.  В нотариалния акт страните не са уговорили парично изражение на сделката. Изрично е посочено, че страните не си дължат суми за уравнение на стойността на имотите.

 

Какво е счетоводното и данъчното третиране на сделката?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

ЗСч. ЗКПО. Разходи за конфигуриране на софтуер

Казус. Предприятие, предлагащо услуги за онлайн обучения, използва софтуерна система за разработване на уеб-базирани образователни курсове, изградена върху платформата Moodle. Предприятието извършва разходи за конфигурация и дизайн на системата, за настройка на отделни раздели и за интегриране в системата на възможност за излъчване на лекции в реално време.

 

Какво е счетоводното и данъчно третиране на направените разходи.

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

ЗДДС. ЗСч. Прилагане на режима DDP (Delivered Duty Paid)

Казус. Фирма извършва дейност покупка (в т.ч. внос) и продажба на компютърна техника. През м. февруари е извършен внос от Корея. Митническото оформяне на документите се извърши от представител - логистична фирма. Внесени са дължимите по митническата декларация митни сборове. Няколко дни след освобождаването на стоката, фирмата е уведомена от Агенция Митници, че преведените от нас ДДС и мито по митническата декларация са надвнесени, недължимо платени, тъй като доставката е извършена при ценови условия DDP (Delivered Duty Paid). Според някои чисто теоретични постановки по видовете условия на доставки съгласно издадените от Международната Търговска Камара (ICC) в Париж INCOTERMS (International Commercial Terms - DDP (Delivered Duty Paid = доставено, мито платено) означава, че продавачът  предоставя стоката на разпореждане на купувача в уговореното местоназначение, след като е поел всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоката, включително обичайните сборове за вноса в страната на назначението (отговорността и риска за извършване на митническото изчистване, а също и за плащане на митническите формалности, митническите тарифи, налози и други сборове), т.е. доставката при условия DDP възлага максимални задължения на продавача. Единственото задължение на купувача е да получи стоката, тоест да разтовари и да освободи превозните средства. В случая юридическото лице, извършваща митническото представителство е внесла в бюджета от името на фирмата  (задълженото лице за вземанията по вноса), дължимите по митническата декларация ДДС и мито. Тези суми впоследствие доставчикът от Корея би следвало да възстанови на митническия посредник.

 

Въпроси:

 

  1. Влияе ли режимът DDP върху правото на фирмата - вносител на приспадане на данъчен кредит по отношение на ДДС по митническата декларация?
  2. Какво следва да е счетоводното отчитане на задълженията ни за ДДС и мито, които в съответствие с цитирания режим се поемат от доставчика и които очевидно не могат да се третират като разчети с митници?

 

Отговор: Ганка Петрова, Христо Досев

ЗСч. Финансово-икономическа характеристика на пасивите по договори с клиенти, признати по реда на МСФО 15

ЗСч. Въпрос. В годишния финансов отчет на предприятие, прилагащо МСС, фигурира пасив по договори с клиенти съгласно изискванията на МСФО 15 Приходи по договори с клиенти. Предприятието е сключило договор за дългосрочен банков кредит, в който е включена клауза за текущо наблюдение на финансовото му състояние, обективирано чрез определени финансови показатели. При оценката на финансово състояние на предприятието експертите приравняват пасивите по договори с клиенти на финансови задължения.

 

Въпрос:

 

Признатите пасиви по реда на МСФО 15 представляват ли парични задължения и какви . са конкретни нормативни разпоредби?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор